Skip to main content

Mikrobiologija

Šifra

323002

Naziv predmeta

Mikrobiologija

Nastavnik

prof.dr Željko Mijailović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravsvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Klinička mikrobiologija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente sa dijagnostikom i karakteristikama bakterijskih, parazitarnih, mikroloških i viroloških uzročnika bolesti ljudi

Ishodi učenja na nivou predmeta

Teorijska i aplikativna znanja su ishod, kao preduslov implementacije studijskog programa

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Opšta bakteriologija; Rasprostranjenost bakterija u prirodi; Morfologija i građa bakterija; Sterilizacija, dezinfekcija, hemoterapija; Infekcija i zarazna bolest, Interakcije domaćin-parazit, klicnoštvo, patogenost i virulencija; Uvod u imuni sistem, ćelije imunog sistema; Antigeni i antitijela, humoralni i ćelijski imuni odgovor; Bakteriologija: Specijalna bakteriologija; Gram pozitivne i gram negativne koke; Gram negativni bacili; Acidoalkoholno rezistentni bacili; Hlemidije, anaerobne bakterije; Parazitologija; Protozoe; Nematode; Cestode; Mycology; Candida; Dermatofiti; Aspergillus; Virusologija; Opšte osobine virusa, kliničke manifestacije virusnih oboljenja, terapija; Specijalna virusologija: DNA i RNA virusi

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 1. Vježba: Rad sa zaraznim materijalom. Bojenje po Gram-u. Antibiogram. Sterilizacija, dezinfekcija;
 2. Vježba: Reakcija aglutinacije. ELIZA. Imunofluorescencija;
 3. Vježba: Identifikacija i kvantifikacija B i T limfocita i subpopulacija T ćelija;
 4. Vježba: Bakteriološko-serološka dijagnoza identifikacija stafilokoka i streptokoka. Bakteriološko-serološka dijagnoza infekcija izazvanih streptokokom pneumonije, najserijom meningitidis i najserijom gonoreje;
 5. Vježba: Crevne infekcije izazvane salmonelama, šigelama i vibrionom kolere. Bakteriološko-serološka dijagnoza infekcija izazvanih enterobakterijama;
 6. Vježba: Bakteriološka dijagnoza tetanusa i infekcija izazvanih klostridijama. Askolijeva reakcija termoprecipitacije;
 7. Vježba: Bakteriološka dijagnoza difterije i tuberkuloze. Bojenje preparata po Gramu. Bojenje preparata po Cil-Nilzenu;
 8. Vježba: Uzimanje materijala za virusološka ispitivanja. Kultura tkiva. Citopatogeni efekat virusa. Principi seroloških reakcija. Brza dijagnostika virusnih infekcija. ELIZA;
 9. Vježba: Imunofluorescentna tehnika. Molekularne tehnike. Test indirektne imunofluorescencije;
 10. Vježba: Principi seroloških reakcija. Osnovni principi tumačenja rezultata seroloških analiza;
 11. Vježba: Serološka dijagnoza virusnih hepatitisa i HIV-a. Imunoprofilaksa i imunoterapija virusnih bolesti;
 12. Vježba: Dijagnostičke metode koje se koriste u identifikaciji protozoa GIT-a. Obrada guste kapi i krvnih razmaza;
 13. Vježba: Dijagnostičke mjere u otkrivanju cestoda, trematoda i nematoda;
 14. Vježba: Dijagnostički postupci u mikologiji;
 15. Vježba: Primjena antibiotika kroz kliničke probleme.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, izrada i odbrana seminarskog rada, konsultacije, izrada i odbana seminarskih radova, laboratorijske vježbe.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Mikroskop.

Literatura-obavezna

1. Savić B, Mitrović S, Jovanović T.: Medicinska mikrobiologija.- Beograd:

 Univerzitet u Beogradu -Medicinski fakultet, 2018.

2. Abbas AK, Lichtman AH.: Osnovna imunologija – funkcionisanje i poremećaji

 imunskog sistema.- Beograd: Data status, (izdanja 2008., 2016.)

Literatura-preporučena

1. Džavet E.: Medicinska mikrobiologija.- Beograd: Savremena administracija, 1998.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

20

25

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.