Skip to main content

Mikrobiologija

Šifra

440101

Naziv predmeta

Mikrobiologija

Nastavnik

Prof.dr Gorica Cvijanović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredna biotehnologija

Uža naučna oblast

Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane

Opis predmeta

Cilj

Cilj kursa je da student stekne osnovna znanja iz bakteriologije i virusologije i da ovlada mikrobiološkim metodama.

Ishod učenja na nivou predmeta

Shvatanje značaja mikroorganizama kao producenata, reducenata i uzročnika mnogih bolesti i njihove uloge u kruženju materije. Osposobljenost za rad u mikrobiološkim  laboratorijama.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Mikrobiologija pojam, predmet istraživanja. Istorijski razvoj. Mjesto mikroorganizama u klasifikaciji živih bića. Grupe mikroorganizama. Morfologija i veličina mikroorganizama i njihov biološki značaj. Anatomija prokariota. Kretanje mikroorganizama. Rast i razmnožavanje mikroorganizama. Uticaj činilaca spoljašnje sredine na rast mikroorganizama. Genetika mikroorganizama. Fiziologija mikroorganizama. Energetski metabolizam.  Ekologija mikroorganizama. Biogeohemijski ciklusi. Mikroorganizmi u prirodi. Sistematika bakterija: Grampozitivne bakterije koje poseduju ćelijski zid. Gramnegativne bakterije koje posjeduju ćelijski zid. Eubacteria koje ne poseduju ćelijski zid. Arhebacteria. Osnovi imunologije. Virusi – opšte odlike, multiplikacija, metode u izučavanju. Bakteriofagi. Picornaviridae. Caliculoviridae. Togaviridae. Flavoviridae. Rhabdoviridae. Filoviridae. Ortomyxoviridae. Paramyxoviridae. Reoviridae. Retroviridae. Hepadnaviridae. Poxviridae. Herpesviridae. Adenoviridae. Parvoviridae. Papovaviridae. Osnove biotehnološke mikrobiologije. Biodegradacije i  biotransformacije, biološki aktivne supstance.

Izrada seminarskih radova iz određenih oblasti mikrobiologije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Priprema za rad u laboratoriji. Upoznavanje sa laboratorijskom opremom. Sterilizacija i aparati za sterilizaciju. Pripremanje preparata za mikroskopiranje. Mikroskopska merenja. Gajenje i izolovanje čistih kultura i mikroorganizama. Nakupljanje mikroorganizama iz zemljišta. Kvalitativna i kvantitativna analiza zemljišta. Kolimetrija. Značaj nekih hemijskih elemenata za rast i razvoj mikroorganizama. Identifikacija bakterija. Antibiotici i antibioze.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, kolokvijumi,  seminarski radovi.

Literatura-obavezna

  1. Šutić, D., Radin Dragoslava (2001): Mikrobiologija-mikroorganizmi u životu biljaka. Vizartis, Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Radulović, Z., Petrušić, M. (2011): Mikrobiološke metode analize hrane, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje 

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

               

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.