Skip to main content

Njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Šifra

322801

Naziv predmeta

Njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Nastavnik

prof.dr Željko Mijailović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Porodična medicina

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je edukovati sestre kliničkim i komunikacijskim vještinama sestrinske njege i rad u timu porodične medicine.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Da student stekne znanja i osposobi se za primenu istih u nezi u okviru primarne zdravstene zaštite.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u porodičnu medicinu; Sestra u timu porodične medicine; Vještine komunikacije; Sestrinske proces; Procjena porodice; Zdravstvena zaštita starije populacije; Zdravstvena zaštita žena; Zdravstvena zaštita djece; Pulmonalni problemi;

Gastrointestrinalni problemi; Muskuloskeletni problemi; Rehabilitacija; Dermatološki problemi; KVS problemi; Dijabetes; Onkologija i palijativna njega; Bolest i bolesnost; Pacijentu orijentsana klinička praksa; Težak pacijent; Sestrinski proces; Vještine komunikacije; Urgentna stanja; PTSD, depresija, anksioznost; Zloupotreba alkohola i droga; Prestanak pušenja; Nasilje u porodici; Njega stopala; Mentalno zdravlje; Sestrinska edukacija pacijenta; Problemi adolescencije

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Procjena porodice; Rad medicinske sestre u ambulanti porodične medicine; Vođenje sestrinske dokumentacije u ambulanti porodične medicine; Vođenje sestrinske dokumentacije vezane za rad medicinske sestre u zajednici; Priprema za kućnu posjetu; Procjena stanja korisnika u vezi potreba za kontinuiranom njegom u kućnim uslovima; Antropometrijska mjerenja u kućnim uslovima; Registrovanje vitalnih znakova u kućnim uslovima; Određivanje glikemije u kućnim uslovima; Procjena i zbrinjavanje ranem dekubitusa i kožnog ulkusa u kućnim uslovima; Zdravstvena njega umirućih bolesnika u kućnim uslovima;Obučavanje žena za samopregled dojki.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, praktične vježbe, izrada i odbrana seminaskog rada, analiza kliničkih slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

1.Socijalna medicina, grupa autora, Savremena administracija, Beograd, 2000

2.Grupa autora, Nova ilustrovana medicinska enciklopedija za svaku porodicu.- Beograd:  Izdavački zavod Jugoslavija, 1976

Literatura-preporučena

1.Family medicine books in the Teaching center

2.Medical journals in the Teaching center; Educational moduls.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

30

30

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

25

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.