Skip to main content

Opšta i neorganska hemija 1

Šifra

140203

Naziv predmeta

Opšta i neorganska hemija 1

Nastavnik

Doc.dr Dušan Paunović

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Neorganska i nuklearna hemija

Opis predmeta

Cilj

Student treba da stekne osnovna znanja iz hemije koja su neophodna za savladavanje gradiva u okviru baznih i primjenjenih hemijskih nauka: analitičke, fizičke i farmaceutske hemije, biohemije, analitike lijekova, bromatologije, toksikologije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon uspješno savladanog predmeta, Opšta i neorganska hemija 1, od studenta se očekuje da bude u stanju da:

 • primjeni stečeno znanje za procjenu hemijskih osobina supstanci;
 • predvidi i analizira tok hemijskih reakcija;
 • planira i organizuje bezbjedan rad u laboratoriji, kao i
 • razvije analitičko razmišljanje u rješavanju problema.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Materija i energija
 2. Sistemska nomenklatura
 3. Stehiometrijska izračunavanja
 4. Periodni sistem elemenata
 5. Struktura atoma (elijektronska struktura atoma, atomske orbitale)
 6. Hemijske veze i teorije hemijskih veza (jonska, kovalentna)
 7. Hemijske veze i teorije hemijskih (metalna, kovalentno- koordinativna; hibridizacija)
 8. Međumolijekulske veze (londonove, Van der Waalsove, jon-dipol, dipol-dipol, vodonicna veza)
 9. Agregatna stanja
 10. Rastvori - proces rastvaranja i rastvorljivost
 11. Kvantitativni sastav rastvora
 12. Koligativne osobine rastvora (krioskopija, ebulioskopija, osmoza i osmotski pritisak)
 13. Kiseline, baze i amfoterni elijektroliti
 14. Teorije kiselina i baza
 15. Aktivitet jona i jonska sila rastvora

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Hemijska laboratorija, funkcija i oprema; sigurnost u hemijskoj laboratoriji; osnovne laboratorijske tehnike i operacije -vaganje, rukovanje plamenikom, pipetiranje, isparavanje i određivanje suve materije, destilacija, filtriranje, sublimacija, ekstrakcija. Rastvori -priprema rastvora, ispitivanje rastvorljivosti.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, vođenje diskusije, rješavanje zadataka.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Centrifuga; aparat za mjerenje tačke topljenja, pH metar.

Literatura-obavezna

 1. Lačnjevac Č., Rajković M, Rančić M.: Hemija.-Beograd: Fotofutura, 2011.
 2. Grupa autora: Praktikum iz opšte i neorganske hemije za studente.- Beograd, 2010.
 3. Čakar M., Popović G.: Opšta hemija I.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2006.

Literatura-preporučena

 1. Rajković M., Lačnjevac Č.: Opšta i neorganska hemija.- Beograd: Fotofutura, 2010.
 2. Rajković M.: Teorijski osnovi iz opšte hemije: sa zadacima.- Beograd: Poljoprivredni fakultet, 2003.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.