Skip to main content

Opšta i neorganska hemija 1

Šifra

 140201

Naziv predmeta

Opšta i neorganska hemija 1

Nastavnik

Doc.dr Dušan Paunović

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Neorganska i nuklearna hemija

Opis predmeta

Cilj

Student treba da:

Nauči osnovne pojmove, zakone i principe; Zna osnovne klase neorganskih jedinjenja, njihova fizička i hemijska svojstva i njihovu primjenu u poljoprivredi; Logički povezuje teorijska, eksperimentalna i praktična znanja iz hemije; Prepozna i objasni procese koji su bazirani na principima opšte i neorganske hemije.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju modula student treba da pokaže poznavanje iz oblasti: Strukture atoma i molekula; Hemijskih zakona i pojmova; Hemijske veze i posledice njenog prisustva po svojstva jedinjenja; Hemijske ravnoteže i uticaja na ravnotežu; Principe hemijske kinetike; Rastvora, hidrolize, difuzije i osmoze;  Osnovnih klasa neorganskih jedinjenja, njihovih fizičkih i hemijskih svojstava, kao i njihove toksičnosti  posebno onih koji se koriste u poljoprivredi .

Na kraju modula student treba da bude osposobljen za: Rukovanje laboratorijskim priborom; Logičko povezivanje teorijskog, eksperimentalnog i računskog znanja iz hemije; Normalno praćenje hemije, koja se bazira na opštoj i neorganskoj hemiji, ali i ostalih tehnologija koje se zasnivaju na hemijskim procesima;Korišćenje literature i drugih sredstava u traženju potrebnih informacija za poboljšanje nivoa znanja iz ove oblasti;

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod i osnovni pojmovi; Osnovni zakoni hemije; Osnovne hemijske jednačine; Klasifikacija elemenata i periodni zakon; Struktura atoma; Hemijska veza i struktura molekula; Struktura čistih supstanci; Oksido-redukcione redakcije; Disperzni rastvori; Hemijska kinetika; Hemijska ravnoteža; Elektrolitička disocijacija i ravnoteža u rastvorima elektrolita; Termohemija; Hemijska energija i električna energija; elektrohemija; Koloidna hemija; Klase neorganskih jedinjenja; Hemija nemetala i metaloida; Hemija metala;

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje sa radom u laboratoriji; Klase neorganskih jedinjenja; Rastvori;  Jonske reakcije; Hidroliza; Oksido-redukcija; Kvalitativna hemijska analiza;Titracije; Sinteza neorganskih preparata.

Metode izvođenja nastave

klasična predavanja i laboratorijske vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Ivanović, E. (2009): Organska hemija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Lačnjevac, Č., Rajković, M. (2005): Opšta i neorganska hemija. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

/

165

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.