Skip to main content

Opšta i neorganska hemija 2

Šifra

140202

Naziv predmeta

Opšta i neorganska hemija 2

Nastavnik

Doc.dr Dušan Paunović

Status predmeta

Obavezni

Godina

I

Semjestar

2

Uslov

Opšta i neorganska hemija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Neorganska i nuklearna hemija

Opis predmeta

Cilj

Student treba da stekne osnovna znanja iz hemije koja su neophodna za savladavanje gradiva u okviru baznih i primjenjenih hemijskih nauka: analitičke, fizičke i farmaceutske hemije, biohemije, analitike lijekova, bromatologije, toksikologije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon uspješno savladanog predmeta, Opšta i neorganska hemija 2, od studenta se očekuje da bude u stanju da:

 • primjeni stečeno znanje za procenu hemijskih osobina supstanci;
 • predvidi i analizira tok hemijskih reakcija;
 • planira i organizuje bezbjedan rad u laboratoriji kao i da
 • razvije analitičko razmišljanje u rješavanju problema.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Brzina hemijske reakcije (faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije).
 2. Hemijske ravnoteže i konstante ravnoteža.
 3. Ravnoteže u rastvorima kiselina i baza.
 4. pKa vrijednosti.
 5. pH u rastvorima kiselina i baza.
 6. Ravnoteže u vodenim rastvorima soli.
 7. Puferi (sastav, kapacitet, pH vrijednost pufera).
 8. Ravnoteže u heterogenim sistemima (rastvorljivost).
 9. Konstanta proizvoda rastvorljivosti (relacije između rastvorljivosti i proizvoda rastvorljivosti; taloženje i rastvaranje).
 10. Oksido-redukcije.
 11. Elijektrohemijske ćelije i redukcioni potencijal (predviđanje jačine oksidacionih i redukcionih svojstva i smjera redoks reakcija).
 12. Komplijeksna jedinjenja (veze u komplijeksima; ravnoteže u vodenim rastvorima; izomerija; nomenklatura).
 13.  Položaj i karakteristike elemenata u Periodnom sistemu elemenata (položaj i osobine elemenata i neorganskih jedinjenja značajnih za biosisteme, ekosisteme i farmaciju).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Hemijska laboratorija, funkcija i oprema; sigurnost u hemijskoj laboratoriji i osnovne laboratorijske tehnike. Rastvori. Brzina hemijske reakcije (faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije). Izračunavanje i mjerenje pH vrijednosti u vodenim rastvorima elijektrolita. Puferi. Izračunavanje i mjerenje pH vrijednosti pufera. Ispitivanje reaktivnosti elemenata i neorganskih jedinjenja od značaja za farmaciju.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, vođenje diskusije, radionice i rješavanje zadataka.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Centrifuga; aparat za mjerenje tačke topljenja; pH metar.

Literatura-obavezna

 1. Lačnjevac Č., Rajković M., Rančić M.: Hemija.- Beograd: Fotofutura, 2011.
 2. Grupa autora,: Praktikum iz opšte i neorganske hemije za studente: Farmaceutski fakultet Univerziteta .- Beograd, 2010.
 3. Čakar M., Popović G.: Opšta hemija I.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2006.

Literatura-preporučena

 1. Rajković M., Lačnjevac Č.: Opšta i neorganska hemija.- Beograd: Fotofutura, 2010.
 2. Rajković M.: Teorijski osnovi iz opšte hemije: sa zadacima.- Beograd: Poljoprivredni fakultet, 2003.
 3. Rajković M.: Hemija elemenata.- Beograd: Poljoprivredni fakultet, 2002.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

30

15

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.