Skip to main content

Opšta klinička praksa I

Šifra

323203

Naziv predmeta

Opšta klinička praksa I

Nastavnik

 

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Drugi klinički medicinski predmeti

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata s različitim radnim mjestima u zdravstvenoj ustanovi (u praksi), te s njihovim poslovima i zadacima

Ishodi učenja na nivou predmeta

Obavljanje kliničke prakse studentima bi omogućilo da neka od stečenih znanja i vještina koje uvježbavaju tokom provođenja vježbi isprobaju u direktnom kontaktu s pacijentima.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Uzimanje anamneze, klinicki pregled, postavljanje radne i definitivne dijagnoze, odredivanje terapije,briga o pacijentu nakon izlaska iz bolnice (previjanje...),poštovanje principa dobre propisivacke prakse, upotreba ljekova, problemm reziste ncije na pojedine ljekove, upotreba generickih ljekova, medusobne interakcije ljekova..., racionalno upucivanje na dijagnosticke pretrage (laboratorija...),sigurna klinicka praksa: odlaganje medicinskog otpada, izbjegavanje povreda ubodom igle...;mali hiruški zahvati (uklanjanje stranih tijela, zaustavljanje krvarenja, uzimanje manjih biopsija...),preventivni pregledi za određenu populaciju,rad sa pojedinicem na promovisanju novog stila života u cilju suzbijanja: pušenja (prevencija pušenja, odvikavanje od pušenja), alkoholizma, narkomanije, nepravilne ishrane, nepravilnog korišcenja lijekova,rad sa pojedincem na otklanjanju štetnih uticaja faktora fizicke sredine: uticaj neurednog vodonsnadbjevanja, dispozicije otpadnih materija, stanovanja, zagadenog vazduha (radioaktivnost, jonizacija, buka),prevencija hronicnih nezaraznih bolesti,prevencija karcinoma, konkretne mjere na prevenciji odredenih oboljenja kao što je imunizacija,rad sa pacijentovim zabrinutim roditeljima, rođacima u vezi zdravstvenog stanja pacijenta, aktivnosti u vezi psiholoških potreba pacijenata koji umiru, njihove rodbine

Metode izvođenja nastave

Stručna i klinička praksa, praktičan rad, vježbe.

Literatura-obavezna

  1. D. Manojlović, Propedevtika interne medicine, Medicinska knjiga.- Beograd, 2000
  2. Milutinović D., Brestovački B., Mimica M., Bokonjić D., Praktikum sestrinskih vještina, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - 2010
  3. Grupa autora, Rehabilitaciona medicina u traumatologiji i ortopediji: Medicinski fakultet.- Foča, 2009
  4. M. Dragović, Z. Gerzić, Osnovi hirurgije: Medicinska knjiga.- Beograd, 1996.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

/

60

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

/

50

/

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.