Skip to main content

Organska hemija 1

Šifra

140101

 

Naziv predmeta

Organska hemija 1

 

Nastavnik

Doc. dr Dušan Paunović

 

Status predmeta

Obavezan

 

Godina

I

 

Semestar

2

 

Uslov

Opšta i neorganska hemija

 

Matičnost predmeta

 

Naučna oblast

Prirodne nauke

 

Naučno polje

Hemijske nauke

 

Uža naučna oblast

Organska hemija

 

Opis predmeta

 

Cilj

Na predmetu se stiču znanja o građenju veze, tipovima hibridizacije i elijektronskim efektima kod organskih jedinjenja, upoznavanje osnovnih klasa organskih jedinjenja (sistematsko imenovanje, struktura i reaktivnost), upoznavanje tipova i mehanizama jonskih i radikalskih reakcija karakterističnih za organska jedinjenja.

 

Ishod učenja na nivou predmeta

  • sticanje znanja o građenju veze, tipovima hibridizacije i elijektronskim efektima kod organskih jedinjenja;
  • upoznavanje osnovnih klasa organskih jedinjenja (sistematsko imenovanje, struktura i reaktivnost);
  • upoznavanje tipova i mehanizama jonskih i radikalskih reakcija karakterističnih za organska jedinjenja;
  • sticanje znanja o strukturi i reaktivnosti organskih jedinjenja;
  • razumijevanje mehanizama organskih reakcija
  • stvaranje elementarnog logičnog okvira za povezivane strukture i funkcije organskih molekula 

 

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 

Struktura, tipovi veze, Elijektronski efekti kod organskih molijekula (induktivni i rezonantni efekti), hibridizacija orbitala, geometrija i naelijektrisanje molijekula. Reaktivne čestice (nukleofili i elijektrofili). Zasićeni alifatični ugljovodonici (alkani, cikloalkani, imenovanje, struktura i fizičko-hemijske osobine, mehanizam radikalske supstitucije). Nezasićeni ugljovodonici (alkeni, alkini, alkadieni, dobijanje i reakcije, Elijektrofilna adicija), konjugovani aldieni. Aromatična jedinjenja (struktura-reaktivnost, mehanizam elijektrofilne supstitucije, direkcioni uticaj supstituenata). Alkil-, alkenil- i aril-halogenidi (struktura-reaktivnost, mehanizmi SN  i E reakcija). Organometalna jedinjenja. Alkoholi (struktura-reaktivnost, amfoternost, dobijanje i reakcije). Etri. Tioalkoholi, tioetri, sulfoni, sulfonske kiseline i derivati (imenovanje, dobijanje, reakcije). Fenoli (reaktivnost, faktori koji utiču na kiselost fenola). Hinoni (struktura-reaktivnost). Etri . Tioalkoholi i tioetri. Karbonilna jedinjenja (struktura-reaktivnost). Mehanizam nukleofilne adicije na aldehide i ketone (reakcije i zaštitne grupe). Keto-enolna ravnoteža, enolatni joni u formiranju C-C veze; α,β-nezasićena karbonilna jedinjenja (struktura-reaktivnost). Karboksilne kiseline (faktori koji utiču na kiselost karboksilne grupe kod različito supstitusanih alifatičnih i aromatičnih kiselina). Mehanizam nukleofilne acilne supstitucije. Derivati karboksilnih kiselina (reakcije). α-halogen i α-hidroksi karboksilne kiseline (reakcije); β-dikarbonilna jedinjenja (aktivna metilenska jedinjenja-reaktivnost). Amini (struktura-reaktivnost, baznost alifatičnih i aromatičnih amina). Amidi. Amino kiseline (dobijanje, kiselost, reakcije, peptidna veza i sinteza dipeptida).

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Alkani. Alkeni. Alkini. Aromatični ugljovodonici. Alkil-,Aril-, alkenil-halogenidi. Alkoholi. Etri. Aldehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati kiselina. Amini. Amidi. Fenoli.

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja sa različitim oblicima diskusije, laboratorijske vježbe, izrada i odbrana seminarskog rada, radionice, rešavanje zadataka.

 

Oprema za izvođenje nastave predmeta

pH metar; uređaj za HPLC; aparutura za destilaciju vodenom parom; aparatura po Soxhlet-u.

 

Literatura-obavezna

1. Vollhard K.P.C., Šor N.E.: Organska hemija.- Beograd: Data Status, (2006, 2018).

 

Literatura-preporučena

    1. Savić V., Tokić Z., Savić M., Tasić G., Dilber S.: Praktikum iz organske hemije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2010.
    2. Pavlov S.: Uvod u hemiju heterocikličnih jedinjenja.- Beograd: Grafopan, 2001.

Vukićević R., Dražić A., Vujović Z.: Organska hemija.- Beograd: Zavod za uđžbenike i nastavna sredstva, 1996.

 

Metrika predmeta

 

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

 

Predavanje

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

 

6

30

30

/

120

180

 

Vrednovanje rada studenta

 

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

 

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

 

10

20

20

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.