Skip to main content

Organska hemija 2

Šifra

140102

Naziv predmeta

Organska hemija 2

Nastavnik

Doc.dr Dušan Paunović

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Organska hemija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Organska hemija

Opis predmeta

Cilj

Na predmetu se stiču znanja o stereohemijskim osobinama molijekula; razumijevanje stereohemijskih karakteristika organskih reakcija; sticanje znanja o strukturi i opštim osobinama heterocikličnih jedinjenja; sticanje elementarnog znanja o biomolijekulima, kao što su ugljeni hidrati, peptidi, nukleinske kiseline, lipidi. Praktična nastava:upoznavanje sa eksperimentalnim tehnikama korišćenim u sintezi i prečišćavanju organskih jedinjenja; razvijanje sposobnosti selijekcije, prezentacije i diskusije naučnih informacija kroz seminarski rad; primjena stečenog znanja, u cilju efikasnijeg savlađivanja gradiva, u rješavanju zadataka iz organske hemije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Razumijevanje i prepoznavanje stereohemijskih osobina organskih jedinjenja i hemijskih transformacijarazumijevanje strukturnih karakteristika, reaktivnosti i osobina heterocikličnih jedinjenja i biomolijekula. Praktična nastava: vještine u eksperimentalnim tehnikama korišćenim u dobijanju i prečišćavanju organskih jedinjenja; sposobnosti prezentacije znanja i primjene stečenog znanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorijska nastava: Stereohemija. Stereoizomerija, elementi simetrije, hiralnost, nomenklatura, enantiomeri, optička aktivnost, konfiguracija, jedinjenja sa više hiralnih C-atoma, racemski oblici, dobijanje i razdvajanje racemata, konformacije acikličnih jedinjenja, stereohemija cikličnih jedinjenja, konformacije nesupstituisanih i supstituisanih šestočlanih prstenova, struktura i hiralnost alena, spirana i bifenila, stereoselijektivne i stereospecifične reakcije, asimetrične sinteze, prohiralna jedinjenja, Cram-ovo pravilo. Hemija heterocikličnih jedinjenja. Nomenklatura, opšte karakteristike heterocikličnih jedinjenja: aromatičnost, efekat heteroatoma na reaktivnost, kiselost, baznost, petočlana heterociklična jedinjenja sa jednim, dva i više heteroatoma – struktura, osobine, derivati, kondenzovani policiklični derivati, šestočlana heterociklična jedinjenja sa jednim, dva i više heteroatoma - struktura, osobine, derivati, kondenzovani policiklični derivati, kondenzovani sistemi sa više heteroatoma. Ugljeni hidrati. Definicija, nomenklatura, klasifikacija, reakcije. Produženje i skraćenje niza. Ciklična struktura monosaharida. Mutarotacija, anomerni efekat. Derivati: glikozidi, estri, etri. Disaharidi, polisaharidi. Proteini. Peptidi. Peptidna veza, sinteza polipeptida, sinteza na čvrstoj fazi. Primarna i sekundarna struktura, određivanje primarne strukture. Nukleinske kiseline. Struktura i osobine nukleozida i nukleotida, sinteza, osobine nukleinskih kiselina. Lipidi: struktura, osobine.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Organska stereohemija. Stereoizomerija (ugljeni hidrati, heteročiklična jedinjenja, biomolekuli). Racemska modifikacija. Hemija heteročikličnih jedinjenja. Ugljeni hidrati. Proteini. Lipidi.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, izrada i odbrana seminarskih radovia, rad u malim grupama, rešavanje zadataka iz organske hemije.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

pH metar; uređaj za HPLC; aparutura za destilaciju vodenom parom; aparatura po Soxhlet-u.

Literatura-obavezna

  1. Vollhard K.P.C,. Šor N.E.: Organska hemija.- Beograd: Data Status, (2006,. 2018).

Literatura-preporučena

  1. Savić V., Tokić Z., Savić M., Tasić G, Dilber S.: Praktikum iz organske hemije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2010.
  2. Pavlov S.: Uvod u hemiju heterocikličnih jedinjenja.- Beograd: Grafopan, 2001.
  3. Vukićević R., Dražić A., Vujović Z.: Organska hemija.- Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

9

45

45

15

165

270

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

20

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.