Skip to main content

Organska stočarska proizvodnja

Šifra

 420105

Naziv predmeta

Organska stočarska proizvodnja

Nastavnik

Prof. dr Milivoje Ćosić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Nauka o životinjama i mlijeku

Uža naučna oblast

Stočarstvo

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

-znanja iz osnovnih principa organske poljoprivrede, kao posebne oblasti, zasnovane na prethodnim ekološkim znanjima iz upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi.

-vještina korišćenja različitih metoda bitnih za prenošenje znanja tehnološkog procesa proizvodnje u različitim granama stočarstva i principa organske proizvodnje.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje iz: osnovnih principa organske poljoprivredne proizvodnje kao i razlika između konvencionalne i organske proizvodnje. Takođe, da ukaže, da optimalna proizvodnja hrane ima budućnost i da je hrana osnov zdravlja čovjeka, a da sama prooizvodnja doprinosi i zaštiti životne sredine. Isto tako, treba istaći da organska proizvodnja pored niza pozitivnosti može da doprinese bržem sveukupnom unapređenju, a posebno u brdsko-planinskim predjelima, gdje bi se osjetno usporila migracija stanovništva.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Organska poljoprivreda u svijetu i kod nas. Uticaj nekih činilaca u konvencijonalnom proizvodnji koji su doveli narušavanja prirodnih resursa. Stočarstvo u intenzivnom (industrijskom) sistemu proizvodnje. Potrebe za organskom proizvodnjom hrane. Međunarodni propisi i standardi za organsku proizvodnju hrane. Posebni standardi za organsko stočarstvo. Vrste i rase životinja za organsku proizvodnju. Odgajivanjei formiranje zapata životinja. Smještaj i njega životinja. Proizvodnja stočne hrane. Ishrana životinja. Proizvodnja i prerada stočnih proizvoda. Autohtona proizvodnja važnijih mliječnih proizvoda. Autohtona proizvodnja i prerada mesa. Prednosti i nedostaci organske poljoprivrede (stočarstvo). Osnovni uslovi za izvoz organskih proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Organske farme domaćih životinja. Zootehničke mjere. Smještaj i način držanja. Principi i sastavljanje obroka. Standardi u organskoj proizvodnji

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, terenske vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Lazarević, L. (2008): Stočarstvo u organskoj proizvodnji. Akademija inženjerskih nauka Srbije.Beograd
  2. Romčević, Lj., Trifunović, G., lazarević, L. (2006): Govedarstvo Srbije, monografija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.