Skip to main content

Osiguranje u poljoprivredi

Šifra

550802

Naziv predmeta

Osiguranje u poljoprivredi

Nasatvnik

Prof. dr Boro Krstić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Poslovno pravo i pravo društava

Opis predmeta

Cilj

Izučavanje značaja osiguranja u poljoprivredi, pravnih odnosa između ugovornih strana, vrsta osiguranja i drugih aspekata ove interdisciplinarne materije, u cilju očuvanja i pvećanja produktivnosti u poljoprivredi, a imajući u vidu klimatske promjene.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Izučavanjem ovog predmeta student proširuje osnovna znanja iz oblasti osiguranja koja se djelimično stiču pohađanjem obaveznog predmeta Poslovno pravo. Produbljuju se saznanja o pojmu, subjektima, pravima i obavezama iz ugovora o osiguranju u poljoprivredi, te vrstama osiguranja u poljoprivredi. Stečena znanja se mogu i praktično iskoristiti kroz rad u društvima za osiguranje, ministarstvu poljoprivrede i savjetodavnim službama, Agenciji za agrarna plaćanja i drugim sektorima sa kojima agroekonomisti imaju dodira u vršenju poslova.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam, i razvoj osiguranja. Opšte karakteristike i funkcije osiguranja. Osiguranje i značaj osiguranja u polјoprivrednom sektoru. Državne politike u oblasti upravlјanja rizikom poslovanja u polјoprivrednom sektoru. Rizik  kao element osiguranja (pojam i vrste rizika poslovanja u polјoprivrednom sektoru, rizici pokriveni osiguranjem u polјoprivredi, upravlјanje rizikom poslovanja u polјoprivrednom sektoru, informacioni sistemi u funkciji upravlјanja rizikom poslovanja u polјoprivrednom sektoru, instrumenti za upravlјanje rizikom poslovanja u polјoprivrednom sektoru). Premija osiguranja. Osigurani slučaj. Suma osiguranja. Ugovorne strane kod ugovora o osiguranju u polјoprivredi. Polisa osiguranja. Osiguranje usijeva i plodova. Osiguranje životinja. Osiguranje imovine. Postupak procjene i likvidacije štete. Saosiguranje i reosiguranje u polјoprivredi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati tematske jedinice sa teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ex katedra, metode interaktivne nastave, konsultacije, posjete osiguravajućim organizacijama

Literatura-obavezna

  1. Mrkić. D., Petrović, Z., (2004), Pravo osiguranja, Fakultet za poslovno pravo Beograd.
  2. Vasiljević Z., Kovačević V., (2019), Osiguranje i rizici u poljoprivredi

Literatura-preporučena

  1. Zakon o poljoprivredi
  2. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj polјoprivrede i sela, (Sl.glasnik Republike Srpske, bрој 7/2020)

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

/

135

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

25

10

15

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.