Skip to main content

Osnovi finansija

Šifra

521007

Naziv predmeta

Osnovi finansija

Nastavnik

Doc.dr Zdravka Petković

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz oblasti monetarnih, javnih i poslovnih finansija.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljenost da se stečena znanja samostalno koriste pri upravljanju javnim prihodima i rashodima, kreditima, bankarskim poslovima i finansijskim tokovima u agrobiznisu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam, pojava i sadržaj finansija. Finansijski sistemi. Novac. Banke i bankarski sistem. Principi bankarskog poslovanja. Narodna banka, uloga značaj i njeni zadaci. Poslovne banke. Međunarodne finansije. Javni prihodi. Javni rashodi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada seminarskih radova po zadatim temama iz oblasti monetarnih i javnih finansija i njihova prezentacija na časovima.

Metode izvođenja nastave

Usmeno izlaganje i vizuelna prezentacija uz korišćenje odgovarajuće opreme;  Interaktivna metoda.

Literatura-obavezna

  1. Andrić, J., Vasiljević, Z., Sredojević, Z. (2005): Investicije-osnove planiranja i analize, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1.Grupa autora: (2016): Unapređivanje finansijskih znanja i evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

                   

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.