Skip to main content

Osnovi fizikalne medicine sa rehabilitaciojom

Šifra

331101

Naziv predmeta

Osnovi fizikalne medicine sa rehabilitacijom

Nastavnik

Doc. dr Aleksandra Rakočević HRNJAK

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Sportske i rehabilitacione nauke

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je pružiti opšte znanje o fizičkim agensima koji se koriste u medicini i prevenciji, liječenju i rehabilitaciji osoba i korištenje fizikalnih agenasa kao dopuna drugim načinima liječenja

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su osposobljeni i upoznati sa:

- mogućnostima i mjestom fizikalne terapije u reumatološkim, neurološkim, internističkim, dječijim, ortopedskotraumatološkim bolestima, povredama i načinom njihove primjene,

- prednostima timskog rada u fizijatriji,

- procjenama funkcionalnih i radnih sposobnosti.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, njega u rehabilitaciji, Proteze i ortoze, Kinezioterapija, Pozicioniranje i zaštitni pokreti u prevenciji i liječenju povreda i bolesti, Terapija radom, Elektroterapija, Magnet, Termoterapija, Rehabilitacija u traumatologiji, Rehabilitacija reumatskih bolesnika, Rehabilitacija neuroloških bolesnika, Rehabilitacija povreda glave i kičme, Rehabilitacija u kardiologiji, Rehabilitacija plućnih bolesnika, Rehabilitacija onkoloških bolesnika, Rehabilitacija u gerijatriji, Rehabilitacija u pedijatriji, Rehabilitacija u ginekologiji i akušerstvu, hirurgiji

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci u zdravstvenoj ustanovi

Metode izvođenja nastave

Predavanja, stručna i klinička praksa i mentorski rad.

Literatura-obavezna

  1. Jajić V, Fizikalna medicina, Medicinska knjiga, Zagreb, 1996
  2. Savić Kosta, Osnovi dečje habilitacije i rehabilitacije: Medicinski fakultet.- Novi Sad, 1982
  3. Conić Živojin, Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije: Naučna knjiga.- Beograd, 1980
  4. Nedvidek B, Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet .- Novi Sad, 1986.

Literatura-preporučena

1.Jevtić M., Marić V., Lozo V., Gavrić N., Rehabilitaciona medicina u traumatologiji i ortopediji, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Foča - 2009

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

Studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

20

25

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.