Skip to main content

Osnovi psihoterapije i savjetovanja

Šifra

500503

Naziv predmeta

Osnovi psihoterapije i savjetovanja

Nastavnik

Doc. dr Tanja Panić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Uvod u kliničku psihologiju

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • predmetom i ciljevima savjetovanja i psihoterapije,
  • osnovnim psihoterapijskim varijablama: klijent, terapeut, terapijski odnos i terapijski proces,
  • psihoterapijskim tehnikama,
  • evaluacijom i istraživanjima u savjetovanju i psihoterapiji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • razlikuju mentalno zdravo od mentalno poremećenog ponašanja,
  • razumiju osnovne pojmove u savjetovanju i psihoterapiji,
  • usvoje znanja o terapijskom procesu i njegovim fazama,
  • savladaju tehnike rada i primjene osnovne jedinice,
  • pokažu razumijevanje etičkih standarda u savjetodavnom i psihoterapijskom radu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Razvoj psihoterapije i savjetovanja; Priroda zdravlja i psihičkog poremećaja; Osnovni pojmovi u psihoterapiji; Predmet i ciljevi psihoterapije i savjetovanja; Elementi psihoterapije: pacijent-klijent, terapeut, terapijski odnos, terapijski proces; Psihoterapeutske tehnike; Psihoterapijski proces: inicijalna faza, srednja faza, finalna faza; Emocionalni efekati terapijskog rada; Psihoterapija kao korektivni vaspitni proces; Evaluacija psihoterapije; Istraživanja u psihoterapiji i savjetodavnom radu; Etička pitanja u psihoterapiji; Edukacija u psihoterapiji; Ličnost savjetnika i terapeuta; Uvod u osnovne psihoterapijske modalitete.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Analiza terapijskih seansi (video materjal, transkripti). Diskusija u grupi.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, diskusija, praktični rad.

Literatura-obavezna

1. Srna, J. (2012), Psihoterapija i savjetovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Vukosavljević-Gvozden, T. (2007), Teorija i praksa psihoterapije i savetovanja, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.