Skip to main content

Osnovi socijalne psihologije

Šifra

500401

Naziv predmeta

Osnovi socijalne psihologije

Nastavnik

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Motivacija i emocije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Socijalna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o:

  • predmetu i teorijskim pristupima u socijalnoj psihologiji,
  • socijalnoj interakciji i komunikaciji,
  • teorijama atribucije,
  • grupama (vrste, razvoj, rukovođenje, donošenje odluka u grupi).

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • usvoje osnovne pojmove i teorijska znanja u socijalnoj psihologiji,
  • razumiju fenomene koji se javljaju u interpersonalnim odnosima,
  • razumiju grupne procese,
  • se osposobe za istraživanja u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorijske osnove socijalne psihologije; Predmet socijalne psihologije; Metode i tehnike u socijalnoj psihologiji (metode opažanja, korelacijski pristup, eksperimentalni pristup); Socijalno opažanje (šeme i mentalne strategije); Teorije atribucije; Neverbalno ponašanje; Atribucija uzroka; Uloga kulture u atribucijskom procesu; Formiranje svijesti o sebi; Potreba za očuvanjem samopoštovanja;  Socijalna interakcija; Grupe (struktura i dinamika); Vođstvo u grupama; Sukob i saradnja; Temeljni motivi prosocijalnog ponašanja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima, izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1. Rot, N. (2008), Osnovi socijalne psihologije, Zavod za udžbenike, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R.M. (2013), Socijalna psihologija, Mate, Zagreb.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

/

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

30

10

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.