Skip to main content

Patologija sa patofiziologijom

Šifra

310901

Naziv predmeta

Patologija sa patofiziologijom

Nastavnik

Prof. dr Zoran Milosavljević

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Patologija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je pružanje znanja o mehanizmima oštećenja ćelija, tkiva i organa i upoznavanje sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Teorijska i aplikativna znanja su ishod, kao preduslov implementacije studijskog programa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, poremećaj metabolizma bjelančevina, poremećaj metabolizma masti, ateroskleroza, poremećaj snabdijevanja kiseonikom, hipoksije, srčana insuficijencija, srčane anomalije, hipertenzija, patološka fiziologija krvi poremećaji raspitatorne funkcije, poremećaji u ventilaciji i izmjeni plinova, poremećaji funkcije hepatobilijarnog sistema i egzokrinog pankreasa, poremećaji bubrežne funkcije, bolesti endokrinog sistema, bolesti ženskog genitalnog trakta, poremećaji funkcije tireoidne žlijezde, bolesti kože, bolesti mekih tkiva, bolesti kostiju i zglobova, oštećenje motorne funkcije, bolesti perifernih nerava i mišića, oboljenja moždane funkcije, bolesti centralnog nervnog sistema.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Ishemijsko oštećenje ćelije i smr; Oštećenje ćelije delovanjem slobodnih radikala; Maligna transformacija ćelije i

Rast; Poremećaji prometa vode i natrijuma; Poremećaji prometa kalijuma, kalcijuma, i fosfata; Etiopatogeneza dijabetes melitusa tip 2; Hronične komplikacije dijabetes melitusa; Etiopatogeneza ateroskleroze; Etiologija i patogeneza i najznačajnije kliničke manifestacije poremećaja funkcije: kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, digestivnog trakta, endokrinog i nervnog sistema; Poremećaji funkcije bubrega; Hipohromna i megaloblastna anemija.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, konsultacije, vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Budakov P., Eri Ž.: Patologija.- Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet, 2017.
  2. Leposavić G.:Patološka fiziologija.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2010.

Literatura-preporučena

1. Grupa autora,  Patološka fiziologija-Praktikum, Medicinski fakultet-Univerzitet u Beogradu, 1998.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

5

35

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.