Skip to main content

Pedagoška psihologija

Šifra

500611

Naziv predmeta

Pedagoška psihologija

Nastavnik

Prof.dr Danijela Petrović

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Osnovi pedagoške psihologije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • glavnim teorijskim pristupima u psihologiji i njihovom primjenom u području učenja i podučavanja,
  • motivacijom za učenje u školi i njenoj ulozi u podučavanju,
  • strategijama za podsticanje motivacije i prevazilaženje teškoća,
  • faktorima koji doprinose stvaranju podsticajne sredine za učenje.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • poznaju glavna teorijska stanovišta i njihov doprinos za psihologiju obrazovanja, tj. primjenu ovih pristupa u učenju i nastavi,
  • razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi,
  • poznaju determinante školske motivacije i postignuća i umiju da daju preporuke za prevazilaženje poteškoća u učenju,
  • razumiju značaj podsticajne sredine za učenje i umiju da doprinesu njenom kreiranju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Primjena psiholoških teorija i pristupa u školskom kontekstu (bihejviorističko stanoviše  o učenju, kognitivistička stanovišta o učenju, kompleksni kongitivni procesi, sociokognitivističko i konstruktivističko stanovište o učenju),  motivacija u učenju i poučavanju (orijentacije ciljeva i motivacija, interesovanja i emocije, strategija za podsticanje motivacije), škola kao podsticajna sredina za učenje i razvoj (socijalni procesi u učenju, zajednički rad i saradnja, odjeljenska zajednica, upravljanje razredom i disciplina, nasilje u školi, konflikti u školi).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Diskusija  o sadržajima teorijske nastave, demonstracija tehnika učenja i tretmana teškoća.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, praktični rad, diskusije.

Literatura-obavezna

1.Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014), Psihologija u obrazovanju II i III, CLIO, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Vučić, L. (1990), Pedagoška psihologija, šesto dopunjeno izdanje, Društvo psihologa Srbije, Beograd.

2.Podđakov, N.N. (2003), Praktično mišljenje kod dece, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.