Skip to main content

Poslovno pravo

Šifra

550801

Naziv predmeta

Poslovno pravo

Nastavnik

Prof.dr Boro Krstić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Poslovno pravo i pravo društava

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim elementima pravnog i institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata. Ovakva znanja su neophodna da bi studenti shvatili organizacionu strukturu kompanija, banaka, osiguravajućih organizacija i drugih poslovnih subjekata i pravne odnose u koje one stupaju prilikom obavljanja svojih djelatnosti.

Ishod učenja na nivou predmeta

Predmet studentima pruža teorijska saznanja, pozitivnopravna i uporednopravna riješenja i standarde, korišćenje informacionih izvora, metoda prikupljanja podataka i informacija i rangiranja i odabira podataka, odnosno rešavanje problema, donošenje odluka i praktično učešće u razvoju stručnih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pojam poslovnog prava; Izvori i subjekti poslovnog prava; Privredna društva-opšti dio; Povezivanje privrednih društava (reorganizacije, finansijska povezivanja, ugovorna povezivanja); Pravne forme privrednih društava (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo); Drugi subjekti u privredi (berze, društvo za osiguranje, zadruge, javna preduzeća, poslovne banke, provredne komore); Poljoprivredne zadruge, Specifičnosti ugovora u privredi, Ugovor o kupoprodaji u privredi, Ugovor o osiguranju (pojam, karakteristike, vrste), Ugovor o špediciji (pojam, izvori, karakteristike, prava i obaveze); Ugovor o uskladištenju (pojam, karakteristike i izvori), Bankarsko pravo (pojam, izvori i subjekti bankarskog prava, banke, druge finansijske organizacije, udruženja banaka); Bankarski kreditni poslovi (pojam i vrste, ugovor o kreditu, lombard, eskont, ugovor o faktoringu, ugovor o forfetingu, ugovor o lizingu); Bankarski uslužni poslovi (ugovor o sefu, akreditiv, bankarska garancija, platni promet, dokumentarni inkaso); Hartije od vrijednosti (mjenica, ček, skladišnica, konosman-teretnica, tovarni list, legtimacioni papiri i znaci, polisa osiguranja, list pokrića i platna kartica), Strana ulaganja (pojam, izvori, vrste, tretman stranih ulaganja i zaštita stranih ulaganja).

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, teorijske vježbe i interaktivna nastava.

Literatura-obavezna

  1. Vasiljević, M.  (2014): Trgovinsko pravo, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Beograd, ISBN – 978-86-901703-7-1,
  2. Krstić, B. (2020); Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, ISBN 978-99976-751-3-2
  3. Veselinović,  Janko P. (2011): Privredno pravo, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, ISBN 978 – 86 – 7520- 227 - 1

Literatura-preporučena

  1. Lucija Jovanović-Spirović (2006): Poslovno pravo, Beogradska bankarska akademija, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.