Skip to main content

Preduzetništvo u zdravstvu

Šifra

2110621

Naziv predmeta

Preduzetništvo u zdravstvu

Nastavnik

Prof. dr Slađana Vujičić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ostala inženjerstva i tehnologije

Uža naučna oblast

Inženjerski menadžment

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta  je da studenti shvate preduzetništvo kao bitan segment današnjeg društva. Da nauče da uočavaju i upoznaju principe preduzetništva pomoću kojih se razvija preduzetnička ideja, osmišlja proizvod, usluga, i u konkretnim situacijama implementiraju ove ideje. Cilj nastave ovog predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o preduzetništvu, inventivnosti, kreativnosti, osobinama preduzetnika kao i razvijanje sposobnosti racionalnog rješavanja praktičnih problema iz preduzetničke djelatnosti.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da bude osposobljen za primenu instrumenata, mjera, i metoda u osnivanju, izgradnji i razvoju poslovnih sistema u zdravstvu, uspostavljanju njihove pravilne organizacije, strukture, optimalne specijalizacije, funkcionalnih oblasti i procesa preduzetništva. Student treba da efikasnim učenjem stekne vještinu kritičkog mišljenja o problemima  iz oblasti preduzetništva.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teoretski pristup preduzetništva, priroda preduzetništva, ekonomski i društveni doprinos preduzetništvu, Uvod u inventivno preduzetništvo,inventivni preduzetnik, unapređenje inovacije, Veliko i malo preduzetništvo, razvoj preduzetništva, svrsishodne inovacije, Uloga onog ko rukovodi ljudima, komunikacija, korespondencija, poslovni bon – ton, Lične karakteristike preduzetnika, faktori preduzetničkog uspjeha, Menadžment i preduzetništvo, preduzetnički menadžment, proces preduzetništva, Strategija u preduzetničkom menadžmentu, proces planiranja strategije, SWOT analiza, Učeća organizacija, preduzetnička kultura, organizaciona kultura, formiranje kulture, Marketing, segmentacija tržišta, elementi marketing miksa, metode rada s kupcima, Poslovni planm ,elementi poslovnog planam,koraci u analizi poslovnog plana, Razvoj zdravstvenog menadžmenta, preteče planiranja  zdravstvenog menadžmenta, pojam zdravlja. Upravljanje i planiranje kadrovskih resursa, zdravstveni turizam ,zdravlje kao privredna djelatnost, Menadžeri i lideri u zdravstvu, pojam i značaj, dostignuća zdravstvenog menadžmenta, Tržišna pozicioniranost zdravstvene ustanove, portfolio menadžment zdravstvenog sistema, Zdravstvo i globalizacija, definisanje planiranja, neophodnost i svrha planiranja.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci.

Metode izvođenja nastave

Nastava se izvodi u obliku predavanja i  vježbi; učenje, test, kolokvij, seminarski rad, konsultacije i problem-orijentisana nastava.

Literatura-obavezna

  1. Z.Sajfert, " Preduzetnički menadžment", :Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.- Beograd, 2002
  2. B. Mihajlović, " Menadžment u zdravstvu",.- Čigoja, Beograd, 2005
  3. O. Joksimović, " Uvod u menadžment u zdravstvu", :Megatrend.-Beograd, 2005.

Literatura-preporučena

  1. Z.Sajfert, " Preduzetnički menadžment", :Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.- Beograd, 2002.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

Studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

25

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.