Skip to main content

Marketing

Šifra

2110624

Naziv predmeta

Marketing

Nastavnik

 Prof. dr Slađana Vujičić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Psihologija rada i organizacije.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ostala inženjerstva i tehnologije

Uža naučna oblast

Inženjerski menadžment

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • psihologijom marketinga
  • načelima oblikovanja medijske kampanje
  • potrošačkim ponašanjem
  • etičkim pitanjima i istraživačkim metodama u marketingu

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • steknu osnovna znanja o psihologiji marketinga
  • razumiju principe na kojima se vrši istraživanje tržišta i organizuju medijske  kampanje
  • steknu vještine istraživačkog rada u oblasti marketinga i planiranja projekata
  • usvoje etičke standarde u oblasti marketinga

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni pojmovi u marketingu; Odnos marketinga i psihologije; Planiranje marketing strategije; Uticaj medija; Načela oblikovanja medijske kampanje; Politička propaganda; Specifičnost tržišta i pozicioniranje proizvoda; Oblici ubjeđivanja; Mjerenje efikasnosti oglašavanja; Modeli potrošačkog ponašanja; Ličnosne i sredinske karakteristike potrošačkog ponašanja; Etape procesa odlučivanja; Uticaj kulture i grupe na potrošačko ponašanje; Manipulacija i etika u propagandi; Istraživačke metode u marketingu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1.Petrović, V. (2017), Psihologija marketinga, Aletea, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Mihailović, D., Ristić, S. (2009), Kultura komunikacija, FON, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

/

15

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

30

10

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.