Skip to main content

Psihologija međuljudskih odnosa na radu

Šifra

500612

Naziv predmeta

Psihologija međuljudskih odnosa na radu

Nastavnik

Doc.dr Mirjana Nikolić

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Psihologija rada i organizacije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • interpersonalnim odnosima na radu
  • značajem komunikacije na radu za zadovoljstvo poslom
  • teorijama i stilovima rukovođenja
  • konfliktima i strategijama rješavanja konflikta

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju kursa studenti su osposobljeni da:

  • razumiju psihološku klimu u organizaciji i važnost interpersonalnih odnosa na radu
  • prepoznaju stilove rukovođenja, praksu nagrađivanja i njihove uticaje na motivaciju i radno ponašanje
  • demonstriraju vještine neophodne u radu (upravljanje promjenama,  komunikacione vještine, rješavanje konflikata i dr.)

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Psihološka klima i organizacija; Interpersonalni odnosi na radu; Teorije o ljudskoj prirodi;  Psihologija demokratije i antidemokratije; Komunikacija na radu i tipovi komunikacije; Komunikacioni obrasci i zadovoljstvo poslom; Tipovi ličnosti i interpersonalni odnosi; Osobine ličnosti značajne za odnose na radu;  Teorije rukovođenja u upravljanju ljudskim resursima;  Stilovi rukovođenja i motivacione implikacije različitih stilova vođstva; Konflikti na radu i lične strategije rješavanja konflikata; Upravljanje promjenama; Definisanje razvoja organizacije; Grupe i grupna klima; Timski rad, vrste timova i izgrađivanje visoko produktivnih timova.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična obrada tematskih jedinica sa teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1. Mihailović, D. (2009), Organizaciono ponašanje, FON, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Bojanović, R. (2009), Psihologija međuljudskih odnosa, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.