Skip to main content

Rasadničarstvo

Šifra

 410203

Naziv predmeta

Rasadničarstvo

Nastavnik

Doc.dr Aleksandar Životić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Hortikultura

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o izboru lokacije za zasnivanje rasadnika, organizaciji proizvodnih površina rasadnika, postupku formiranja matičnjaka voćaka i vinove loze, tehnologiji proizvodnje voćnih i loznih podloga, voćnog i loznog sadnog materijala, primjeni agro i promo tehničkih mjera u rasadničkoj proizvodnji.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje i razumevanje načina organizovanja voćnog i   loznog rasadnika i da izvrši procjenu pogodnosti agroekoloških i ekoloških činilaca za rasadničku proizvodnju. On takođe treba da poznaje tehnologiju pripreme zemljišta, načine proizvodnje voćnih i loznih podloga, kalemi grančica i visoka i tehnologiju proizvodnje voćnih sadnica i loznih kalemova i korenja ka uz primjenu odgovarajućih agro i pomotehničkih mjera u različitim fazama proizvodnje sadnog materijala.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Proizvodnja sadnica voćnjaka na sopstvenom korenu. Proizvodnja vegetativnih generativnih podloga voćnjaka. Proizvodnja sadnica voćaka kalemljenjem. Proizvodnja bezvirusnog klonskog loznog sadnog materijala. U okviru ovih tematskih cjelina obrađivaće se: Organizacija rasadnika, generativno i vegetativno razmnožavanje voćaka, kalemljenje voćaka, nega sadnica voćaka i kontrola kvaliteta, sortne ispravnosti i zdravstvenog stanja sadnog materijala; Bazni i sertifikovani matični zasadi vinove loze, virusna oboljenja i tretmani za oslobađanje biljnog materijala od virusa, proces kalemljenja, hormonska regulacija rastenja i sazrevanja, procesi i uslovi kalusiranja, specifična ampelotehnika u korenilištima. Kontrola kvaliteta i čuvanje loznog sadnog materijala.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje sa organizacijom voćnog rasadnika, načinima proizvodnje generativnih podloga, načinima vegetativnog razmnožavanja na sopstvenom korenu i načinima i tehnikom kalemljenja. Upoznavanje sa načinima i koncentracijama primjene fitohormona u rasadničarskoj proizvodnji.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Cerović, S., Golšin, B., Bijelić, S., Bogdanović, B. (2015): Rasadnička proizvodnja (deo voćarstva), Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Delibašić, G., Obradović, A., Tanović, B. (2015): Bolesti sadnog materijala, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Gatarić, Đ. (1999): Sjemenarstvo, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno  časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.