Skip to main content

Savremene biotehnologije u stočarstvu

Šifra

420104

Naziv predmeta

Savremene biotehnologije u stočarstvu

Nastavnik

Prof. dr Milivoje Ćosić

Status predmta

Izborni  

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Nauka o životinjama i mlijeku

Uža naučna oblast

Stočarstvo

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje sa pojmom i doprinosom biotehnologije i njenih tehnologija i metodama za unapređenje reproduktivne i genetske vrijednosti domaćih životinja.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju nastavnog predmeta student treba da pokaže poznavanje: biotehnologije kao naučne discipline, koja najšire posmatrano predstvalja primjenu bioloških znanja u praktične svrhe. Postupaka iskorišćavanja velikog broja bioloških procesa koji koriste čovjeku i životinjama.Bioloških metoda u reprodukciji domaćih životinja kojima se pod kontrolisanim uslovima vrši razmnožavanje domaćih životinja, pri čemu se utiče na širenje poželjne genetske osnove, a samim tim i na poboljšanje proizvodnih osobina. Student treba da bude osposobljen za poznavanje novih tehnika i tohnologija koje se u praksi primjenjuju, kao što su: vještačko osjemenjavanje, embriotransver, proizvodnja identičnih životinja, in vitro oplodnja i proizvodnja embriona, kontroloa pola, duboko zamrzavanje, genetski inžinjering, proizvodnja trans genih životinja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Vještačko osjemenjavanje, embrio transfer, sistemi odgajivanja u otvorenom nukleusu, kontrola pola, kloniranje, transfer gena, transgene životinje, genetski inženjering, DNK otisak za identifikaciju životinja, duboko zamrzavanje gamenta i embriona, genetski markeri i selekcija pomognuta markerima.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Biotehnološke metode se razvijaju iz raznih naučnih oblasti uz primjenu moderne opreme u labaratorijama (elektronski mikroskopi, ultrasonografi, endoskopi, oprema za duboko zamrzavanje i različiti kompjuterski sistemi). Nene od navedenih biotehničkih metoda se koriste keperimentalno, a neke su već duži niz godina u širokoj proizvodnji.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, labaratorijske vježbe

Literatura-obavezna

  1. Lazarević, R. (1999): Nove biotehnologije i uloga stočarstva u budućnosti, Beograd
  2. Đedović, R. (2015): Populaciona genetika i oplemenivanje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni radstudenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.