Skip to main content

Sociologija menadžmenta

Šifra

540902

Naziv predmeta

Sociologija menadžmenta

Nastavnik

Prof.dr Sreten Jelić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Sociologija

Uža naučna oblast

Posebne sociologije

Opis predmeta

Cilj

Predmet ima za cilj da studentima pruži dublja znanja  iz sociološkog menadžmenta što je bitna pretpostavka za svestranije razumjevanje upravljanja poslovanjem i organizovanjem rada.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da bude osposobljen za prepoznavanje problema iz sociologije menadžmenta i primjenu metoda u sociologiji menadžmenta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Od industrijske sociologije do moderne sociologije, organizacije rada i menadžmenta; Sociološki pristup menadžmentu; Naučno-tehnološke promjene u osnovi teorije i prakse menadžmenta; Subjektivni agensi menadžmenta; Rukovodilac i rukovođenje; Ekologija i menadžment; Etika i menadžment; Globalizacija i menadžment.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sve jedinice predviđene planom detaljno će biti razrađene na časovima vježbi.

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, teorijske vježbe  i interaktivna nastava.

Literatura-obavezna

  1. Kozić P., Jelić S. (2007): Sociologija. Klasa d.o.o. Beograd.
  2. Kozić P., Jelić S., Ristić S. (2005): Osnovi opšte sociologije i sociologija menadžmenta.  SD Pres. Beograd.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

15

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

 

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.