Skip to main content

Statistika

Šifra

450105

Naziv predmeta

Statistika

Nastavnik

Doc.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Naučna disciplina

Statistika u poljoprivredi

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumijevanja statističkih principa, slučajne promjenljive, statističkog ocjenjivanja, testiranja statističkih hipoteza i regresione i korelacione veze slučajnih promjenljivih, analize vremenskih serija i relativnih brojeva i indeksa.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Vještina primjene statističkih metoda i kompjuterska obrada statističkih podataka, analiza i zaključivanje na osnovu dobijenih rezultata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod: osnovni skup, uzorak, jedinice posmatranja, obeležje posmatranja, prost slučajni uzorak, statističke serije i tabele; Empirijske raspodjele: distribucija frekvencija i pokazatelji statističke serije (srednje vrijednosti, mjere varijacija i mjere oblika); Teorijske raspodele: normalna, Binomna, Poasonova, Studentova, Fišerova, c2,Eksponencijalna; Metod uzorka: Raspodjele parametara uzorka; Statističke ocjene parametara osnovnog skupa: tačkaste i intervalne ocjene; Testiranje statističkih hipoteza: o srednjoj vrijednosti, proporciji, analiza varijanse, testiranje neparametrijskih hipoteza c2-testom; Korelacija i regresija: prosta linearrna regresija (ocjena parametara, testiranje značajnosti, interpolacija i ekstrapolacija), koeficijent korelacije i testiranje njegove značajnosti; Analiza vremenskih serija: komponente vremenskih serija, metode izravnanja, metod pokretnih prosjeka i linearni trend; Relativni brojevi: strukture, dinamike, individualni i agregatni indeksi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Rješavanje praktičnih zadataka.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava se održava za sve oblasti. Domaći zadaci i obrada podataka u određenim aplikativnim softverima.

Literatura-obavezna

  1. Mutavdžić, B., Đorić-Nikolić, E. (2018): Statistika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Maletić, R. (2005): Statistika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

1. Hadživuković S. (1991): Statistički metodi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

2. Mutavdžić, B., Novaković, T., Tekić, D. (2020): Praktikum iz statistike, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.