Skip to main content

Statistika u psihologiji 1

Šifra

500602

Naziv predmeta

Statistika u psihologiji 1

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Cilj je da se studenti upoznaju sa:

  • osnovnim statističkim pojmovima, konstruktima i operatorima koji su specifični za psihologiju,
  • statističkim načinom mišljenja karakterističnim za razumijevanje psihičkih pojava i   procesa.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon položenog ispita studenti će biti u stanju da:

  • odaberu metode obrade istraživačkih nacrta,
  • primjene određeni statistički paket program za obradu podataka,
  • interpretiraju statističke podatke.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u statistiku u psihologiji: značaj, uloga i podjela statistike; Osnovni pojmovi: populacija i uzorak, parameter i statistika, nivoi mjerenja; Vrste podataka i sređivanje i interpretacija dobijenih podataka; Distribucija dobijenih frekvencija i grafičko predstavljanje raspodjele učestalosti; Mjere centralne tendencije i mjere varijabilnosti; Normalna raspodjela i položaj pojedinca u grupi; Korelacija - mjera povezanosti između varijabli; Neparametrijski koeficijenti korelacije; Statističko zaključivanje i testiranje hipoteza; Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera; Intervali pouzdanosti i nivo značajnosti; Pouzdanost aritmetičke sredine, medijane, standardne devijacije i koeficijenta korelacije; Testiranje značajnosti razlika između statističkih mjera: t-test za zavisne i nezavisne uzorke; Analiza varijanse, Hi-kvadrat test i analiza kontingencijskih tabela; Neparametrijske statističke metode.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Primjena statističkih metoda na primerima iz prakse korišćenjem statističkih paketa.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, rad sa statističkim paketom, rješavanje primjera iz prakse, korišćenje interneta i biblioteke, e-učenje.

Literatura-obavezna

1.Kostić, P., Hedrih, V. (2008), Statistika, Filozofski fakultet, Niš.

Literatura-preporučena

1.Mutavdžić, B., Nikolić-Đorić, E. (2018), Statistika, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.