Skip to main content

Statistika u psihologiji 2

Šifra

500603

Naziv predmeta

Statistika u psihologiji 2

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Statistika u psihologiji 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj predmeta je:

  • sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za razumijevanje statističke analize multivarijacionih podataka u psihologiji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon završetka kursa student je osposobljen da:

  • razumije osnovne pojmove neophodne za statističku analizu multivarijacionih podataka,
  • koristi vještine pripreme multivarijacionih podataka za analizu pomoću statističkih programa (SPSS, STAT WINDOWS),
  • samostalno bira osnovne statističke postupke analize multivarijacionih podataka i samostalno obavlja analizu rezultata dobijenih na osnovu korišćenja odgovarajućih statističkih postupaka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u statističku analizu multivarijacionih podataka; Osnovne matrične algebre neophodne za razumijevanje statističke analize; Transformacija multivarijacionih podataka; Linearni modeli; Regresiona analiza; Analiza varijanse; Analiza kovarijanse; Nelinearni regresioni modeli; Multivarijaciona analiza varijanse; Kanonička korelaciona analiza; Kanonička diskriminativna analiza; Analiza glavnih komponenti; Deskriptivna faktorska analiza; Konfirmatorna faktorska analiza; Višedimenzionalno skaliranje

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Svaku nastavnu jedinicu predavanja prate vježbe na kojima se rješavaju zadaci iz obrađenih poglavlja uz korišćenje računara.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, rad sa statističkim paketom, rješavanje primjera iz prakse.

Literatura-obavezna

1.Kostić, P., Hedrih, V.(2008), Statistika, Filozofski fakultet, Niš.

Literatura-preporučena

1.Mutavdžić, B., Nikolić-Đorić, E. (2018), Statistika, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.