Skip to main content

Stočarstvo

Šifra

420101

Naziv predmeta

Stočarstvo

Nastavnik

Prof.dr Milivoje Ćosić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Nauka o životinjama i mlijeku

Uža naučna oblast

Stočarstvo

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanje/razumjevanje: postupaka kontrole, evidencije, metoda odgajivanja i odabiranja u stočarstvu, tehnološkog procesa proizvodnje u različitim granama stočarstva, principa organske proizvodnje u stočarstvu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju nastavnog predmeta student treba da pokaže poznavanje: rasa i osobina domaćih životinja, osnovnih procesa razmnožavanja, postupaka kontrole i evidencije osobina, metoda odgajivanja i odabiranja, tehnoloških procesa u govedarstvu, svinjarstvu, živinarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i konjarstvu, principa organske proizvodnje u stočarstvu.

Na kraju nastavnog predmeta student treba da bude osposobljen za poznavanje tehnoloških procesa proizvodnje u različitim granama stočarstva,  hraniva koja se koriste u ishrani domaćih životinja i osnovnih principa sastavljanja obroka, timski rad i kritičko mišljenje.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Rase i niže jedinice rase. Razmnožavanje domaćih životinja. Ekologija domaćih životinja. Metode odgajivanja domaćih životinja. Govedarstvo (proizvodnja mleka i mesa, rase, reprodukcija, ishrana i smeštaj). Svinjarstvo (pravci proizvodnje, rase, hibridi, reproduktivne osobine, kvalitet svinja za klanje, načini držanja i smještaja). Živinarstvo (proizvodnja jaja i mesa, linijski hibridi, razmnožavanje, odgajivanje i smještaj). Ovčarstvo i kozarstvo (proizvodnja mlijeka, mesa, vune, kozje dlake, muža i striža, odgajivanje i smeštaj). Konjarstvo (rase, razmnožavanje, odgajivanje i smještaj). Organska proizvodnja u stočarstvu.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Obilježavanje i mjerenje domaćih životinja. Evidencija u stočarstvu. Ocjenjivanje i klasiranje životinja. Osnovni principi sastavljanja obroka za različite vrste i kategorije domaćih životinja.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, terenske vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Petrović  M. (2000): Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Romčević, LJ., Trifunović, G., Lazarević, LJ., (2007): Govedarstvo Srbije (monografija), Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

1.Lazarević R. (1999): Nove biotehnologije i uloga stočarstva u budućnosti, Institut za stočarstvo, Univerzitet Beograd

2.Radović B. (1997): Rase i gajenje živine, Univerzitet u Prištini

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.