Skip to main content

Stručna praksa

Šifra

310523

Naziv predmeta

Studentska stručna praksa

Nastavnik

Komisija

Status predmeta

Obavezni

Godina

V

Semestar

10

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

U okviru stručne prakse student ovladavanje znanjem i osnovnim konceptima farmaceutske prakse na svim nivoima zdravstvenog sistema, ovladava pojmom esencijalna lista lijekova (ELL) i vrste lista lijekova. Razumijeva ulogu javne apoteke u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ovladava osnovnim znanjima o lijekovima i medicinskim sredstvima (MS), i njihovoj klasifikaciji. Poznaje procese izdavanja gotovih lijekova na recept, izdavanje MS na nalog; refundacije i administracije u apoteci.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student poznaje farmaceutski zdravstveni sistem i student je savladao i razumije vrste, oblike i klasifikacije lijekova i MS u svakodnevnom radu javne i bolničke apoteke. Osposobljen je da razume značaj i ulogu određenih vrsta informacija o lijekovima, da ihanalizira kao značajan farmaceutski resurs za sprovođenje svakodnevne farmaceutske prakse. Razumije i može da obavlja osnovne kalkulacije u apotekarskoj praksi (taksiranje).

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Uvod u farmaceutski zdravstveni sistem. Sistem javnog zdravalja- mjesto i uloga farmaceuta. Farmaceutska praksa – javne i bolničke apoteke u sistemu zdravstvene zaštite. Izgled, namjena i raspored prostorija u javnoj i bolničkoj apoteci. Podjela poslova zaposlenih, pravila ponašanja i odevanja zaposlenih i odgovornost zaposlenih u javnoj i bolničkoj apoteci. Etički kodeksi farmaceuta u zdravstvenoj zaštiti. Nacionalna lista lijekova, bolničke liste lijekova Aktivnosti u praksi – planiranje, nabavka, skladištenje, izdavanje, distribucija lijekova i medicinskih sredstava u javnoj i bolničkoj apoteci. Izrada magistralnih i galenskih preparata.  Analiza slučajeva iz prakse – odabrane radne aktivnosti u javnoj ili bolničkoj apoteci (primjeri sa lista lijekova, procedure i slično). Simulacija rada sa receptom – kalkulacije i proračuni. Simulacija savetovanja pacijenata. Rad sa osnovnim farmaceutskim izvorima informacija (priručnici i elektronske baze).

Metode izvođenja nastave

Praktična nastava u zdravstvenim ustanovama. Uključivanje u procese rada apoteke/bolničke apoteke, konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student navodi aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse. Demonstracije: temelje se na pokazivanju i posmatranju, pokazuju se na primjeru.

Literatura-obavezna

  1. Tasić Lj., Krajnović D., Lakić D., Odalović M., Tadić I.: Farmaceutska praksa.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.
  2. Tasić Lj., Krajnović D., Jocić D., Jović S.: Komunikacija u farmaceutskoj praksi.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2011.

Literatura-preporučena

  1. European Pharmacopoeia: 10th Edition.- Strasbourg, 2018.
  2. Registar lijekova BiH (aktuelna godina).
  3. Farmakoterapijski vodič BiH (aktuelna godina)
  4. Tasić Lj., Krajnović D., Petrić M., Lakić D., Tadić I.: Farmaceutska praksa: Praktikum.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2010.
  5. Važeća zakonska regulativa o proizvodnji i prometu lijekova, o lijekovima i proizvodnji i prometu opojnih droga
  6. Važeći pravilnici o uslovima za obavljanje farmaceutske djelatnosti u zdravstvenim ustanovama.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

20

/

/

600

/

600

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

/

/

/

50

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.