Skip to main content

Toksikološka hemija

Šifra

310701

Naziv predmeta

Toksikološka hemija

Nastavnik

Prof.dr Snežana Đorđević

Status predmeta

Obavezni

Godina

V

Semestar

9

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Toksikologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje sa pojmom, definicijom i strukturom otrova, uslovima pod kojima se određene supstance ponašaju kao otrovi, sudbinom otrova u organizmu i analitičkim metodama za određivanje otrovnih jedinjenja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Upoznavanje, sticanje, primjena i evaluacija znanja i veština iz opšte toksikologije i najznačajnijih predstavnika otrova različitih oblasti toksikologije (sudske toksikologije, profesionalne toksikologije, ekotoksikologije, analitičke toksikologije, itd.)

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u toksikologiju, resorpcija, distribucija, metabolizam i eliminacija otrova, dejstvo otrova na organizam, mehanizmi toksičnosti, osnovni principi terapije trovanja i antidoti, izbor i priprema materijala za toksikološku analizu, metode kvalitativne i kvantitativne analize otrova u toksikološkoj praksi, tumačenje dobijenih rezultata. Izučavanje najznačajnijih gasovitih i lako isparljivih otrova.

Izučavanje najznačajnijih mineralnih i biljnih i sintetskih otrova. Toksikologija alkaloida i heterozida. Toksikologija lijekova (kardiotropni i psihotropni lijekovi, salicilati, benzodiazepini, antiepileptici, itd.). Sredstva koja izazivaju zavisnost. Toksikologija pesticida. Toksikologija bojnih otrova. Osnovi ekotoksikologije i najznačajniji zagađivači atmosfere, hidrosfere i litosfere.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Uzorkovanje, priprema uzoraka i analitičke tehnike u toksikološim analizama. Identifikacija i određivanje pojedinih predstvnika iz grupa gasovitih i lako isparljivih otrova.

Izbor materijala za toksikološko-hemijsku analizu, Stasova metoda pripreme biološkog materijala, identifikacija i određivanje lijekova, metabolita, droga zloupotrebe u biološkom materijalu. Tumačenje i interpretacija dobijenih rezultata

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, laboratorijske vježbe, izrada i odbrana seminarskog rada, seminari, radionice.

Oprema za izvođenje nastave predmeta

Kolorimetar;spektrofotometar; uređaj za HPLC; pribor za tankoslojnu hromatografiju; analitička vaga.

Literatura-obavezna

  1. Jokanović M. Toksikologija. Beograd:. Elit Medika; 2001.
  2. Đorđević S. Odabrana poglavlja toksikološke hemije 2. Prado.Beograd 2016.

Literatura-preporučena

  1. Grupa autora. Praktikum iz toksikološke hemije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet; 2009.
  2. Mokranjac St.M. Toksikološka hemija, Beograd: Grafopan; 2001.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

10

25

10

40

10

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.