Skip to main content

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

Šifra

320801

Naziv predmeta

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

Nastavnik

DOC.DR DRAGAN ZEČEVIĆ

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Medicina njege i hitna medicina

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je osposobiti studente za pružanje hitne medicinske pomoći.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su sposobni da: Primijene sestrinske vještine, njegu i zbrinjavanje bolesnika (odrasli i djeca) sa urgentnim stanjima; Primijene sestrinske vještine, njegu i zbrinjavanje bolesnika (odrasli i djeca) u akutnoj fazi bolesti; Primijene sestrinske vještine u pomoći bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti; Raspravlja o praktikovanju i unapređivanju standarda sestrinske prakse. Teorijska i aplikativna znanja su ishod kao preduslov implementacije studijskog programa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Opšti pojmovi i definicije, istorijske napomene i značaj, prva pomoć, hitna medicinska pomoć, okolnosti, metodologija hitne dijagnostike i terapije, neposredne opasnosti po život kod povrijeđenog i naglo oboljelog,  pristup, terapijski postupci; Smrt, definicija smrti, agonija, klinička smrt, davaoci organa, prava smrt, prividna smrt; Reanimacija cirkulacije i respiracije, akutni zastoj srca, uzroci srčanog zastoja, električna defibrilacija, kasni period oživljavanja, prekid disanja, uzroci, uslovi, tehnika, vještačko disanje i njegova tehnika; Posebni oblici zaustavljanja respiracije i cirkulacije; Krvarenje i hemostaza, vrste krvarenja, metode zaustavljanja krvarenja u urgentnoj medicini; Šok; Besvjesna stanja; Egzogene intoksikacije; Povrede; Ujedi i otrovi; Strana tijela; Netraumatske urgentna stanja; Transport povrijeđenih i oboljelih; Njega.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Kardiopulmonalnocerebralna reanimacija; Monitoring efgikasnosti reanimacije; Rad unutar timova urgentne medicine na terenu, u reginalnoj stanici Hitne medicinske pomoći i/ili prijemnom odeljenju regionalnog Urgentnog centra; Mehanička ventilacija; Njega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji; Praćenje rada respiratora; Praćenje vitalnih znakova i parametara ventilacije i njihovo unošenje u sestrinsku dokumentaciju; Njega bolesnika bez svijesti; Njega bolesnika u stuporu; Njega bolesnika u komi; Monitoring tjelesne temperature; Neinvazivni monitoring krvnog pritiska; Sedacija i analgezija u jedinici intenzivne terapije.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,stručna i klinička praksa, analiza kliničkih slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

1. Christopher R. H. Newton, Rahul K. Khare, Urgentna medicina Besjeda Banja Luka – 2010

2. Kovačević M., Urgentna medicina, CIBIF, Medicinski fakultetu Beogradu, Beograd 1999.

3. Radunović Nebojša, Urgentna stanja u perinatalnoj medicini: Novi Astakos.- Beograd, 2011

4. Denig Helmut, Urgentna oboljenja u internoj medicini: Naučna knjiga.- Beograd, 1968

5. Valent V, Urgentna medicina; Alfa, Zagreb, 2001.

6. Konjhodžić F, Principi i praksa urgentne medicine; Veselin Masleša, Sarajevo, 1991

Literatura-preporučena

1.Valent V, Urgentna medicina; Alfa, Zagreb, 2001.

2. Manojlović S., Hitna stanja u internoj medicini, Zavod za udžbenike, Beograd – 2011.

3.Konjhodžić F, Principi i praksa urgentne medicine; Veselin Masleša, Sarajevo, 1991

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

20

25

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.