Skip to main content

Uvod u farmaciju

Šifra

310501

Naziv predmeta

Uvod u farmaciju

Naziv predmeta

Prof.dr Ljiljana Tomić

Status predmeta

obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Razumijevanje značaja i uloge farmacije u zdravstvenom sistemu, uloge lijekova u društvu, mjesta i uloge Farmaceutskog fakulteta u obrazovanju farmaceuta i značaja i raznolikosti budućeg zanimanja; Sticanje osnovnih znanja o razvoju farmacije i obimu farmaceutske prakse i društvenoj odgovornosti farmaceuta u zaštiti zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Po završetku kursa student treba da: poznaje istorijske i kulturološke osnove razvoja farmaceutske struke i farmaceutske nauke; razumije profesionalnu i društvenu ulogu farmaceutske djelatnosti; razumije ulogu i potrebu ličnog kontinuiranog profesionalnog razvoja i ovladava principima naučnog promišljanja: razumije potrebe i perspektive pacijenta i poznaje i primjenjuje različite vještine komunikacija u farmaciji i društvu (može da komunicira sa pacijentima, kolegama i ostalom javnošću na zadovoljavajući način).

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Profesionalni razvoj farmacije. Razvoj farmacije kao naučne discipline. Najvažnija otkrića značajna za razvoj farmacije. Kratak pregled razvoja lijekova kroz vrijeme, razvoj farmaceutske industrije. Sistem zdravstvene zaštite. Farmaceuti i farmaceutska zdravstvena djelatnost u sistemu zdravstvene zaštite. Profesionalna orijentacija u farmaciji. Principi obrazovanja farmaceuta nekad i sad. Motivi izbora zvanja farmaceuta. Etički kodeksi farmaceuta u zdravstvenoj zaštiti. Etički kodeksi  farmaceutske industrije. Koncept zdravlja i bolesti. Bihevioralni aspekti farmaceutske zdravstvene zaštite. Ponašanje bolesnog čovjeka. Koncept obavezne zdravstvene zaštite. Zdravstveni, privredni i društveni aspekt farmaceutske djelatnosti. Komunikacije sa kolegama, medijima, regulatornim organima i korisnicima zdravstvenih usluga. Načini i vrste komunikacija. Pravila dobre komunikacije. Sistem javnog zdravlja. Farmaceutska zdravstvena zaštita (osnovni pojmovi u farmaceutskoj djelatnosti (lijek, medicinsko sredstvo, dijetetski proizvodi), osnovni pojmovi o ulozi farmaceuta u bezbednom i efikasnom korišćenju lijekova, savjetovanju, informisanju i edukovanju pacijenta, zaštiti zdravlja i prevenciji i liječenju bolesti). Bezbjednost pacijenata (farmakovigilanca, falsifikovani lijekovi, samomedikacija). Proizvodnja i promet lijekova. Komunikacije u farmaciji i društvu; Koncept zdravlja i bolesti; Odnos bolesnika prema bolesti; Zdravstveni, privredni i društveni aspekt farmaceutske djelatnosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje sa izgledom, opremom, prostorijama i obilježjima apoteke, upoznavanje sa stručnom literaturom u apoteci (Registar lijekova, Formule magistrales, Farmakopeja), čuvanje i označavanje ljekovitih supstanci, organizacija rada apoteke (kadar i dokumentacija), dobra apotekarska praksa, izgled i prednosti savremene apoteke.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, rad u maloj grupi, demonstracija primjera iz prakse

Literatura-obavezna

  1. Krajnović D., Lakić D.: Uvod u farmaciju.-Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.
  2. Tasić L.j, Krajnović D., Lakić D., Odalović M., Tadić I.: Farmaceutska praksa.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.
  3. Tasić Lj., Krajnović D., Jocić D., Jović S.: Komunikacija u farmaceutskoj praksi.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2011.

Literatura-preporučena

  1. Parojčić D.: Razvoj etike u farmaciji od teorije do savremene prakse.- Beograd: Konstiti, 2006.
  2. Tasić Lj., Ilić K. i dr.: Promocija zdravlja i prevencija bolesti žena u farmaceutskoj praksi.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2007.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.