Skip to main content

Uvod u kliničku psihologiju

Šifra

500502

Naziv predmeta

Uvod u kliničku psihologiju

Nastavnik

Doc. dr Lidija Vasiljević

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Psihologija mentalnog zdravlja

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Ciljevi su upoznavanje studenata sa:

  • razvojem kliničke psihologije kao nauke i struke,
  • predmetom kliničke psihologije,
  • osnovnim pojmovima u kliničkoj psihologiji,
  • zadacima kliničkog psihologa: dijagnostika, psihoterapija, prevencija, edukacija i istraživanje,
  • različitim oblastima primjene kliničke psihologije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon završetka kursa, studenti treba da budu sposobni da:

  • definišu predmet i zadatke kliničke psihologije,
  • prepoznaju mogućnosti primjene kliničke psihologije,
  • poznaju teorijske modele u kliničkoj psihologiji,
  • razumiju suštinu kliničke metode,
  • poznaju osnovna profesionalna i etička pitanja struke.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet kliničke psihologije; Razlika između pristupa u opštoj i kliničkoj psihologiji; Razvoj kliničke psihologije; Klinička psihologija u Srbiji; Perspektive razvoja kliničke psihologije; Zadaci kliničke psihologije; Struktura kliničke metode; Teorijski modeli u kliničkoj psihologiji; Istraživanja u kliničkoj psihologiji; Klinička psihologija kao pomagačka profesija; Etika kliničke prakse; Profil kliničkog psihologa; Oblasti primjene kliničke psihologije; Specifičnosti korisnika usluga kliničke psihologije; Edukacija kliničkih psihologa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe prate teorijske jedinice, demonstracionog su tipa – primjenjivost metode u stručnoj praksi.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, izrada i odbrana seminarskih radova, diskusija, prikaz studije slučaja.

Literatura-obavezna

1. Berger, J., Mitić, M. (2007), Klinička psihologija, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Biro, M., Butolo, V. (2003), Klinička psihologija, Futura publikacije, Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

10

25

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.