Skip to main content

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu

Šifra

323202

Naziv predmeta

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu

Nastavnik

Doc. dr Radojka Golijan

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicisnke i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Drugi klinički medicinski predmeti

Opis predmeta

Cilj

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim medicinskim pojmovima i osnovnim principima njege oboljelih.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljenost studenta da pravilno razumije osnovne medicinske pojmove, da se upozna sa osnovama i karakteristikama opšte zdravstvene njege.

Razumijevanje profesionalnih obaveza i dužnosti zdravstvenog radnika. Značaj etičkog kodeksa u medicini.  Izgradnja stavova o dobrobiti multidisciplinarnog pristupa u očuvanja zdravlja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Medicina kao nauka; Klinička i preventivna medicina; Osnivanje medicinskih škola; Organizacija medicinskih fakulteta; Čovjek kao objekt medicinske djelatnosti; Zdravstveni radnici; Zdravstveno zakonodavstvo; Praistorijski razvoj; Rađanje moderne medicine; Medicinska etika; Krupni etički problemi danas; Strategija svjetske zdravstvene organizacije; Značaj zdravstvene njege, vrsta; Individualnost pacijenta; Radni uslovi; Opšti principi sepse i antisepse i sterilizacija; Dezinfekcija; Dezinsekcija; Opservacija oboljelog; Opšti principi zdravstvene njege; Karakteristike opšte zdravstvene njege odraslih; Njega teških, nepokretnih, komatoznih i umirućih bolesnika; Nutricijska podrška oboljelih; Osnovni principi ishrane zdravog djeteta; Uloga sestre u davanju i primjeni medikamentozne i druge terapije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Utvrđivanje potreba u zdravstvenoj njezi (modeli, izbor i način prikupljanja podataka, fizikalni pregled, mjerenja, dokumentovanje podataka); Sestrinska dijagnoza i kolaborativni problem u procesu zdravstvene njege; Obrada sestrinskuh dijagnoza (percepcija i održavanje zdravlja, ishrana i metabolizam, eliminacija, aktivnost i tjelesne funkcije); Planiranje zdravstvene njege; Realizacija plana zdravstvene njege; Evaluacija u procesu zdravstvene njegei vođenje sestrinske dokumentacije.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, vježbe, vođenje diskusije, rad u maloj grupi.

Literatura-obavezna

1.Mitrović S., Stanković M., Uvod u kliničku praksu I: Univerzitet u Novom, Sadu Medicinski fakultet – Novi Sad, 2016.

2.Dejanović J., Uvod u kliničku praksu II, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet – Novi Sad, 2015.

3. Kulić Lj., Zdravstvena nega 1, Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Beograd 2011.

4. Kulić Lj., Zdravstvena nega 2, Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Beograd 2011.

Literatura-preporučena

1.Bohinc M, Cibic D, Teorija zdravstvene njege: Didakta.- Beograd, 1995.

2.Boljazović A., Kostić S., Boljazović N., Zdravstvena nega 1, Zavod za udžbenike Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad

Studenta (SRS)

Ukupno  časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.