Skip to main content

Vještina komunikacije

Šifra

323201

Naziv predmeta

Vještina komunikacije

Nstavnik

Doc.dr Radojka Golijan

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Drugi klinički i medicinski predmeti

Opis predmeta

Cilj

Komunikologija je relativno mlada interdisciplinarna nauka, u kojoj pored biologije, informatike,ekonomije, prava, žurnalistike, politikologije, sociologije i umetnosti, veoma važno mesto zauzimaju lingvistika i psihologija. Svaka od tih nauka svojom specifičnom tematikom , metodom i uzorkom, doprinosi modernim komunikološkim saznanjima i kroz psihologiju komunikacije daje veliki doprinos nauci.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Vještina i umetnost komuniciranja se uče. Prvo i suštinsko pravilo komunikologije je da čovjek ima pravo, umije i može da bira načine svog ponašanja. Svrha predmeta je da obuči studenta u vještini komunikacije jer se ona mora vježbati i učiti kroz različite tehnike koje su orijentisane na kreativno mišljenje i alternativno rješavanje problema.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod. Osnovi komunikacije. Komunikacija-proces, transfer i kontratransfer. Barijere u komunikaciji. Poverenje. Vrste komunikacije. Odnosi sa javnošću. Masovne komunikacije. Multimediji u komunikaciji.Vještina upravljanja emocijama ličnosti, temperament, karakter. Tipologija ličnosti. Teorija spoznaje ličnosti. Grupe i grupna dinamika. Grupni procesi i fenomeni, značaj tima. Koncept narcizma. Komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata (prikupljanje pouzdanih informacija o pacijentu, uspostavlajnje dobrog odnosa sa pacijentom, formiranje dogovora sa pacijentom; identifikacija i brzo rešasvanje terapijskih problemaa; informisanje i savjetovanje bolesnika o djelovanju i pravilnoj  primjeni lijekova).Seminarski radovi iz oblasti komunikologije (psihički konflikt, stres, psihička trauma, empatija i osnovni elementi psihoterapijskog pristupa, multimediji u komunikaciji, etika u interpersonalnoj komunikaciji, komunikacija između zdravstvenog radnika i pacijenta).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilutrovana slajdovima, konsultacije, analiza slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

  1. Tasić Lj., Krajnović D., Jocić D., Jović S.: Komunikacija u farmaceutskoj praksi.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2011.

Literatura-preporučena

1. Janjić V, Petrović M. Veština komunikacije u zdravstvu. Fakultet medicinskih nauka,

    Univerzitet u Kragujevcu. 2017.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.