Skip to main content

Voćarstvo i vinogradarstvo

Šifra

410201

Naziv predmeta

Voćarstvo i vinogradarstvo

Nastavnik

Prof.dr Dragan Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Hortikultura

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa biološkim i proizvodnim osobinama voćaka i vinove loze; sa intenzivnim sistemima gajenja (sorte, podloge, kalemovi, uzgojni oblici i razmaci sadnje); sa tehnologijama podizanja zasada i gajenja voćaka i vinove loze.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje: morfologije voćaka i vinove loze  i njihovih zahtjeva prema klimatskim i edafskim osobinama poljoprivrednog staništa; intenzivnih sistema gajenja i njihovih elemenata i fitotehničke specifičnosti tehnologije podizanja i održavanja višegodišnjih zasada ovih kultura.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u Voćarstvo i osnovni pojmovi; morfologija voćaka; ekologija voćaka; periodizam u godišnjem ciklusu rasta i razvića voćaka (fenologija); projektovanje i podizanje voćnjaka; tehnologija gajenja voćaka u periodu eksploatacije. Biologija vinove loze, Rasadničarstvo, Poznavanje sorti i podloga, Podizanje vinograda, Redovna proizvodnja grožđa, Berba, pakovanje i čuvanje grožđa, Osnovni načini prerade grožđa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sorte voćaka; Podloge voćaka; Uzgojni oblici voćaka; Upoznavanje sa morfološkim obeležjima vinove loze; Sađenje vinove loze; Upoznavanje sa osnovama degustacije grožđa i vina.

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, terenske vježbe i metode interaktivne nastave.

Literatura-obavezna

  1. Šoškić M. (2008): Savremeno voćarstvo, Partenon, Beograd
  2. Žunić D. (2004): Rezidba vinove loze, Poljoprivredni list, Beograd

Literatura-preporučena

  1. Mratinić E. (2013): Jabuka, Partenon, Beograd
  2. Mratinić E. (2013): Šljiva, Partenon, Beograd
  3. Mratinić E. (2013): Kajsija, Partenon, Beograd
  4. Mratinić E. (2013): Višnja, Partenon, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.