Skip to main content

Voda u farmaciji

Šifra

140503

Naziv predmeta

Voda u farmaciji

Nastavnik

Doc.dr Sandra Petrović

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Analitička hemija

Opis predmeta

Cilj

Kroz predmet student stiče znanja o značaju i ulozi vode u farmaciji. Upoznaje se sa standardima i zakonskim propisima o kvalitetu vode za potrebe farmaceutske industrije. Upoznaje se sa osnovnim postupcima pripreme vode za primjenu u farmaciji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon položenog ispita da student je osposobljen da stečena znanja primjeni u konkretnim uslovima. Poznaje zakonsku regulativu i uslove koje treba da zadovolji voda da bi se mogla primijenjivati u farmaceutskoj industriji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Sastav prirodnih voda.  Klasifikacija prirodnih voda. Osobine hemijski čiste vode. Pregled postupaka obrade vode. Teški metali u vodi. Bistrenje vode. Membranska filtracija. Mikrofiltracija. Termički, hemijski i jonoizmenjivački postupci omekšavanja vode. Kriterijumi kvaliteta vode za piće i vode u farmaceutskoj industriji. Uklanjanje organskih materija iz vode. Uklanjanje rastvorenih gasova iz vode: Postupci za uklanjanje ugljendioksida, kiseonika, vodonik-sulfida. Kriterijumi za mikrobiološku ispravnost vode. Ozonizacaija vode. Dezinfekcija vode. Rešavanje zadataka iz prakse.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava ilustrovana slajdovima sa raznim oblicima diskusije, računski zadaci.

Literatura-obavezna

  1. Jelikić-Stankov M. i grupa autora: Kvantitativna hemijska analiza: praktikum za studente farmacije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, (izdanja 2006., 2011., 2018).
  2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Osnove analitičke kemije.- Zagreb:, Školska knjiga, 1999

Literatura-preporučena

  1. Mitra S.Sample Preparation Techniques in Analytical Chemystry, John Wiley and Sons, INC., Hoboken, New Yersey, 2003.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.