Skip to main content

Zdravstvena psihologija

Šifra

500504

Naziv predmeta

Zdravstvena psihologija

Nastavnik

Doc.dr Tanja Panić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Uvod u kliničku psihologiju.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • biopsihosocijalnim modelom zdravlja i bolesti
  • mogućnostima primjene psiholoških znanja i intervencija u somatskoj medicini
  • programima promocije zdravlja

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon kursa studenti su osposobljeni da:

  • prepoznaju mogućnost primjene psihologije u somatskoj medicini
  • definišu predmet i oblasti rada zdravstvene psihologije
  • sprovode adekvatne psihološke intervencije sa pacijentima u somatskoj medicini
  • razumiju etička pitanja zdravstvene psihologije
  • učestvuju u programima promocije zdravlja

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Psihologija u zdravstvu; Definicija zdravstvene psihologije; Biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti; Stavovi o zdravlju; Tjelesni nedostaci, bolesti i psihička stanja; Psihičke reakcije na bolest; Psihološke teškoće bolesnika u bolnici; Bol – definicija, vrste i tretmani; Psihologija bolesnika; Adaptacija na bolest; Hronične i neizlječive bolesti; Etička pitanja u zdravstvenoj psihologiji; Rad zdravstvenog psihologa; Oblasti rada (onkologija, neurohirurgija, ginekologija, pedijatrija, dermatologija, kardiologija); Promocija zdravlja (promjena životnog stila i stvaranje zdravih navika). 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati tematske jedinice koje se obrađuju na teorijskoj nastavi.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, interaktivna nastava, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Berger, D. (2005), Zdravstvena psihologija, Društvo psihologa Srbije, Beograd.  

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.