Skip to main content

Akti Univerziteta - Arhiva

 

Statut Univerziteta Bijeljina
Strategija razvoja Univerziteta Bijeljina 2013-2019
Strategija osiguranja kvaliteta
Politika kvaliteta Univerziteta Bijeljina
Politika komunikacije s javnošću
Politika upravljanja ljudskim resursima Univerziteta Bijeljina
Pravila studiranja na I i II ciklusu Univerziteta Bijeljina
Pravci i ciljevi razvoja međunarodne saradnje
Pravila Studentskog parlamenta Univerziteta Bijeljina
Poslovnik o radu Senata Univerziteta Bijeljina
Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta Bijeljina
Izvještaj o stručnom nalazu ispitivanja uslova radne sredine za zimski period


Odluke

Odluka o imenovanju komisije za bezbjeđenje kvaliteta
Odluka o imenovanju Koordinatora fakulteta za obezbjedjenje kvaliteta
Odluka o imenovanju Koordinatora za obezbjedjenje kvaliteta
Odluka o imenovanju Odbora za obezbjedjenje kvaliteta
Odluka o imenovanju članova Etičke komisije
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za obezbjedjenje kvaliteta
Odluka o osnivanju Centara za izdavačku djelatnost
Odluka o osnivanju Centara za međunarodnu saradnju


Pravilnici

Pravilnik o donošenju, izmjeni i dopuni studijskih programa
Pravilnik o formiranju ECTS
Pravilnik o izborima za studentski parlament
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Pravilnik o međunarodnoj saradnji
Pravilnik o naučnoistraživačkom radu
Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta
Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta nastavnika i saradnika
Pravilnik o odnosima s javnošću Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta Bijeljina
Organizaciona šema Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o polaganju ispita
Pravilnik o postupku i uslovima izbora u naučno-nastavna zvanja Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava
Pravilnik o pravu na promjenu studijskog programa, prelazak na studijske programe Univerziteta Bijeljina i o kriterijumima i uslovima prenošenja ECTS bodova
Pravilnik o radu Biblioteke
Pravilnik o radu laboratorija Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o radu Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika Univerziteta Bijeljina
Pravilnik o studenatskom vrednovanju kvaliteta nastavnog procesa
Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa
Pravilnik o užim naučnim oblastima
Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu.pdf
Procedura za razvoj studijskog programa
Procedure za obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa Univerzitetа Bijeljina
Procedure za preispitivanje i inoviranje studijskih programa Univerzitetа Bijeljina
Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o kodeksu ponašanja i poslovnoj etici
Pravilnik o organizovanju i radu univerzitetskih centara
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća farmaceutskog fakulteta
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća fakulteta zdravstvenih studija
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća fakulteta za psihologiju
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća poljoprivrednog fakulteta


Zakoni

Zakon o izdavačkoj djelatnosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 46/04)
Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US i 31/2018)
Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014 i 63/2014)
Uredba o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br. 35/2011 i 51/2011)


Međunarodna regulativa

Evropski prostor Visokog obrazovanja (Bolonjska deklaracija)
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005
Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013
Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Lisabonska konvencija - Lisabon, 11.april.1997.god.
Berlinski Kominike
Praški Kominike
Uredba (EU) br.1288/2013 Evropskog Parlamenta i Vijeća
Vodič za korisnike ECTS-a


Rješenja

Dozvola za rad
Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta Bijeljina
Rješenje - dopuna rješenja o ispunjavanju uslova za početak rada Univerziteta Bijeljina
Rješenje - upis u registar visokoškolskih ustanova kod Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
Saglasnost za osnivanje visokoškolske ustanove Univerzitet Bijeljina

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.