Laboratorije

LABORATORIJA ZA BOTANIKU I FARMAKOGNOZIJU
   

Laboratorija za botaniku - Univerzitet Bijeljina
GALERIJA SLIKA

CILJEVI PRAKTICNE NASTAVE IZ FARMAKOGNOZIJE I BOTANIKE:

Upoznavanje sa osnovama anatomije i morfologije biljaka upotrebom mikroskopa.
Sticanje vještina identifikacije biljnih vrsta i ljekovitih sirovina, kontrole kvaliteta.
Upoznavanje sa tehnologijom dobijanja biljnih droga, načinom izolovanja i prečišćavanja aktivnih sastojaka biljke.
Makroskopska analiza, mikroskopska analiza, hemijska analiza.

   
LABORATORIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU I KOZMETOLOGIJU
   

Laboratorija za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju - Univerzitet Bijeljina
GALERIJA SLIKA

CILJEVI PRAKTIČNE NASTAVE IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE I KOZMETOLOGIJE:

Izrada i ispitivaje različitih farmaceutskih oblika:
praškova za oralnu i spoljašnju primjenu, tečnih farmaceutski preparata za oralnu i spoljašnju primjenu: rastvori, sirupi, preparati dobojeni ekstrakcijom biljnih droga; emulzija i suspenzija za oralnu i spoljašnju primjenu: emulzije, suspenzije, kremovi, gelovi, paste, farmaceutskih preparata za rektalnu i vaginalnu primjenu; sterilnih farmaceutskih preparata: kapi i masti za oči, infudibilije.

   
LABORATORIJA ZA FARMACEUTSKU HEMIJU I ANALITIKU LIJEKOVA
   

Laboratorija za farmaceutsku hemiju i analitiku lijekova - Univerzitet Bijeljina
GALERIJA SLIKA

CILJEVI PRAKTIČNE NASTAVE IZ FARMACEUTSKE HEMIJE I ANALITIKE LIJEKOVA:

Identifikacija ljekovitih supstanci primjenom metoda određivanja fizičkih konstanti, spektrometrijskih i separacionih tehnika.
Kvantitativna analiza farmaceutskih preparata primjenom volumetrijskih i spektrofotometrijskih metoda.
Analitika nečistoća, odnosno proizvoda degradacije koji nastaju u toku proizvodnje, transporta ili čuvanja lijeka, kao i optimizacija i validacija metoda.
Ispitivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti koje lijek mora ispunjavati.

   
LABORATORIJA ZA ANATOMIJU, HISTOLOGIJU I FIZIOLOGIJU
   

Laboratorija za anatomiju, histologiju i fiziologiju - Univerzitet Bijeljina GALERIJA SLIKA

CILJEVI PRAKTIČNE NASTAVE IZ PREDMETA ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM: 

Upoznavanje studenata sa praktičnim znanjima o morfologiji i građi pojedinih organa i organskih sistema čoviječijeg tijela. Na praktičnoj nastavi studenti stiču vještine vladanja osnovnim histološkim tehnikama i mikroskopskim metodama,  identifikacijom osnovnih ćelija i tkiva, te identifikacijom organskih sistema i organa.

CILJEVI PRAKTIČNE NASTAVE IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA:

Ovladavanje metodama provjere parametara funkcionisanja osnovnih fizioloških i kontrolnih sistema ljudskog organizma, kao što su: refleksi, određivanje koncentracije i broja krvnih ćelija, određivanje  frekvencije srčanog rada i arterijskog krvnog pritiska, kontrola kardiovaskularne funkcije, spirometrija, određivanje glikemije, sprovođenje OGTT testa, određivanje kliničkih važnih klirensa, parametrara procijene bubrežne funkcije.

   
LABORATORIJA ZA BIOHEMIJU I BIOLOGIJU
   

Laboratorija za biohemiju i biologiju - Univerzitet Bijeljina GALERIJA SLIKA

CILJEVI  PRAKTIČNE NASTAVE IZ MEDICINSKE BIOHEMIJE:

Upoznavanje sa vrstama, načinima uzorkovanja i čuvanjem biološkog materijala;  Greške koje se javljaju prilikom nepravilnog uzorkovanja;
Upoznavanje sa metodama i tehnikama koje se koriste u biohemijskim laboratorijama; tumačenje rezultata biohemijskih parametara i promena njihovih vrijednosti.
Kvantitativna  i kvalitativna analiza ugljenih hidrata, lipida, proteina, mokraćne kiseline, uree, kreatinina i hemoglobina u biološkom materijalu;
Uloga enzima u dijagnostici različitih oboljenja;
Hemijski pregled urina.

   
LABORATORIJA ZA HEMIJU
   

Laboratorija za hemije - Univerzitet Bijeljina GALERIJA SLIKA

CILJEVI PRAKTIČNE NASTAVE IZ HEMIJE:

Savladavanje osnovnih laboratorijskih tehnika za rad u hemijskoj laboratoriji i upoznavanje sa laboratorijskom opremom.
Rastvori i ispitivanje rastvora, puferi.
Ispitivanje reaktivnosti elemenata i neorganskih jedinjenja od značaja za farmaciju.
Odvajanje i kvalitativna identifikacija katjona i anjona po analitičkim grupama.
Upoznavanje sa standardnim operativnim procedurama u kvantitativnoj  hemijskoj analizi primjenom kvantitativnih hemijskih metoda određivanja: gravimetrija i  volumetrija  (neutralizacija, oksido-redukcione metode, taložne metode, kompleksometrija).
Metode odvajanja i prečišćavanja supstanci: destilacija, prekristalizacija, sublimacija i ekstrakcija.

   
LABORATORIJSKI INSTRUMENTI
   

Laboratorijski instrumenti - Univerzitet BijeljinaGALERIJA SLIKA

LABORATORIJSKI INSTRUMENTI:

Univerzitet posjedije veliki broj instrumenata za kvalitativnu i kvantitativnu analizu i sticanje znanja iz oblasti Farmacije, Sestrinstva i Poljoprivrede kao što su: tehničke i analitičke vage, svjetlosni mikroskopi, centrifuge, vodena kupatila, destilatori, mješalice, peć za žarenje, kolorimetar, spektrofotometar, pH-metar i tečni hromatograf visokih performansi (HPLC).