Licenca / Akreditacija

 

Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina je visokoškolska ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na osnovu Dozvole za rad br. 07.023/602-399-8/10 od 05.10.2012.godine, izdata od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske  i Rješenja o upisu u Registar visokoškolskih ustanova br. 07.023/612-237/12 od 15.10.2012.godine, koju vodi Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske.

Navedena dokumentacije data je na osnovu  sprovedenog postupka licenciranja od strane nadležnih organa Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Komisije koja je vršila eksternu evaluaciju ispunjenosti uslova propisanih Uredbom o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Imajući u vidu navedeno a shodno članu 26. stav 4. i 5. Zakona o visokom obrazovanju RepublikeSrpske (Sl. glasnik br. 73/10, 104/11 i 84/12), Univerzitet Bijeljina je stekao i početnu akreditaciju.

 

Obrazloženje:

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske postoji dva vida ili stepena akreditacije visokoškolskih ustanova:

1.     početna akreditacija – koja se daje novoosnovanim visokoškolskim ustanovama i za nove studijske programe i

2.     akreditacija za postojeće visokoškolske ustanove i studijske programe

 

Da bi novoosnovana visokoškolska ustanova ušla u proces pune akreditacije potrebno je da su ispunjeni uslovi:

-       kontinuirano mjerenje kvaliteta nastavnog procesa i

-    da je protekao rok od godinu dana od završetka izvođenja nastavnog procesa prve generacije upisanih studenata, na minimalno pet studijskih programa iz tri naučne oblasti

Cijeneći navedeno zaključujemo da:

Univerzitet Bijeljina kao novoosnovana visokoškolska ustanova posjeduje Dozvolu za rad, odnosno licencu i početnu akreditaciju, a  u postupak akreditacije za postojeće visokoškolske ustanove ući će kada se za to steknu zakonski uslovi, odnosno kada protekne određeno vrijeme.

 „Akreditacija visokoškolskih ustanova, u svom punom značenju, podrazumijeva dostizanje i održavanje određenog nivoa kvaliteta nastavnog procesa  (sa tendencijom neprekidnog poboljšanja kvaliteta nastave),  zbog čega akreditovana visokoškolska ustanova treba redovno da sprovodi postupak reakreditacije.“

Za tačnost prethodnih navoda kontaktirati:
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske ...................................................... 00387 51/338-831
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske ............................... 00387 51/922-081