Skip to main content

Voda u farmaciji

Šifra

F6VF

Naziv predmeta

Voda u farmaciji

Nastavnik

Prof.dr Milena Jelikić-Stankov

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Hemijske nauke

Uža naučna oblast

Analitička hemija

Opis predmeta

Cilj

Kroz predmet student stiče znanja o značaju i ulozi vode u farmaciji. Upoznaje se sa standardima i zakonskim propisima o kvalitetu vode za potrebe farmaceutske industrije. Upoznaje se sa osnovnim postupcima pripreme vode za primjenu u farmaciji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon položenog ispita da student je osposobljen da stečena znanja primjeni u konkretnim uslovima. Poznaje zakonsku regulativu i uslove koje treba da zadovolji voda da bi se mogla primijenjivati u farmaceutskoj industriji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Sastav prirodnih voda.  Klasifikacija prirodnih voda. Osobine hemijski čiste vode. Pregled postupaka obrade vode. Teški metali u vodi. Bistrenje vode. Membranska filtracija. Mikrofiltracija. Termički, hemijski i jonoizmenjivački postupci omekšavanja vode. Kriterijumi kvaliteta vode za piće i vode u farmaceutskoj industriji. Uklanjanje organskih materija iz vode. Uklanjanje rastvorenih gasova iz vode: Postupci za uklanjanje ugljendioksida, kiseonika, vodonik-sulfida. Kriterijumi za mikrobiološku ispravnost vode. Ozonizacaija vode. Dezinfekcija vode. Rešavanje zadataka iz prakse.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava ilustrovana slajdovima sa raznim oblicima diskusije, računski zadaci.

Literatura-obavezna

  1. Jelikić-Stankov M. i grupa autora: Kvantitativna hemijska analiza: praktikum za studente farmacije.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, (izdanja 2006., 2011., 2018).
  2. Medenica M.,  Malešev D.: Instrumentalne metode analize.- Beograd: Farmaceutski fakultet-Univerzitet u Beogradu, 2018.

Literatura-preporučena

  1. Malenović A., Sojanović B.:  Farmaceutska analiza.- Beograd: Farmaceutski fakultet, 2010.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.