Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020

 

HEA

 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 59/07)kao samostalna upravna organizacija. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici održanoj 10.01.2008.godine donio Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije( “Službeni glasnik BiH” broj 10/08). Utvrđeno je da je sjedište Agencije u Banja Luci.

Rad Agencije je nezavistan i javan. Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko obezbjeđivanje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji viskoškolskih ustanova.

Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. Javnost rada ostvaruje se i podnošenjem izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Savjetu ministara BiH kao i putem sredstava javnog informisanja.

Agencija će prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti poštovati principe

  • zakonitosti,
  • transparentnosti,
  • javnosti,
  • odgovornosti,
  • efikasnosti i djelotvornosti,
  • profesionalne nepristrasnosti.

Agencija se finansira iz budžeta institucija BiH, a u dijelu nadležnosti u vanjskom obezbjeđivanju kvaliteta i iz vlastitih prihoda.

U svojim aktivnostima, Agencija ostvaruje saradnju sa relevantnim domaćim institucijama – nadležnim obrazovnim vlastima u BiH, entitetima, kantonima i Brčko distriktu, akademskom zajednicom, međunarodnom zajednicom i drugim zainteresovanim stranama.

Image
hea.gov.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.