Skip to main content

Centri

 

Radi obavljanja djelatnosti i stručnih poslova iz svoje nadležnosti koji iziskuju veći stepen samostalnosti, Univerzitet u svom sastavu organizuje:

 

  • Centar za međunarodnu saradnju,
  • Centar za kontinuiranu edukaciju, praćenje karijere i saradnju sa privredom,
  • Centar za izdavačku djelatnost.


Neki od navedenih centara su se već afirmisali kroz svoj rad i realizovali su veliki broj aktivnosti, kao Centar za izdavačku djelatnost i djelimično Centar za međunarodnu saradnju, dok drugi centri tek treba da pronađu svoju pravu afirmaciju.


Unutrašnja organizacija univerzitetskog centra, način rada i rukovođenje, kao i način obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova, uređuju se pravilnikom koji donosi Senat.


Djelatnost centara realizuje se u skladu sa programom rada centra, a usluge koje određeni centar pruža drugim korisnicima utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa korisnikom usluga. Ugovore vezane za djelatnost centra zaključuje direktor, odnosno rektor Univerziteta.


U zavisnosti od iznosa finansijskih sredstava kojima raspolaže Univerzitet, a na osnovu punomoći rektora ili direktora Univerziteta, određene poslove vezane za djelatnost centra može da zaključi rukovodilac centra.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.