Skip to main content

Završni rad

Šifra

ZR-S

Naziv predmeta

Završni rad

Tip predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Svi položeni ispiti sa Studijskog programa: Sestrinstvo

Matičnost predmeta

Naučna oblast

U okviru matičnosti obaveznih i izbornih predmeta koji se izvode na Studijskom programu

Naučno polje

 

Uža naučna oblast

 

Opis predmeta

Cilj

Izrada završnog  rada (eksperimentalnog ili bibliografskog/teorijskog) na zadatu/izabranu temu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljavanje studenta da uz pomoć mentora obradi izabranu temu (uz eksperimentalni rad ili bibliografski/literaturno) i javno prezentuje rezultate rada.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Završni rad sadrži:

 • Uvod
 • Teorijski dio
 • Istraživački dio
 • Metodologija istraživanja (predmet istraživanja, cilj istraživanja, hipoteze istraživanja, uzorak, varijable, metode i tehnike istraživanja, instrumente istraživanja i statističke postupke u obradi podataka) 
 • Analiza rezultata
 • Diskusija
 • Zaključak
 • Literatura
 • Prilozi

Sadržaj predmeta-praktična nastava

U dogovoru sa mentorom, u zavisnosti od odabrane teme.

Metode izvođenja nastave

 • Konsultacije
 • Rad pod mentorstvom
 • Istraživački rad

Literatura-obavezna

U dogovoru sa mentorom

Literatura-preporučena

U dogovoru sa mentorom

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

Časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

/

/

60

90

150

Vrednovanje rada studenta

Izrada i odbrana završnog rada se vrednuje sa najviše 100 bodova, od čega se  50% bodova od ukupnog broja odnosi na izradu završnog rada a 50% na odbranu  istog. Konačna ocjena završnog rada predstavlja zbir bodova ostvarenih na izradi i odbrani završnog rada.

             

 

 

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.