Skip to main content

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine - Prilika za ferijalni rad u Njemačkoj

Poštovani,

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uputila je poziv zainteresovanim studentima univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, da dostave prijave za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini. Poziv je dio Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH dva mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u BiH koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi:

 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti ne bi trebalo da se ograničavaju na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi,
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

Sadržaj prijave:

 • dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
 • dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 • dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 • uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevodioca),
 • kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju navedene uslove, dostavljaju prijavne dokumente preporučeno poštom na sljedeći način:

 • studenti visokoškolskih ustanova u FBiH prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti visokoškolskih ustanova u RS prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje BiH na adresu:
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2021“

Kriterijumi koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva se da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • prednost će imati studenti koji do sada nisu učestvovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • u obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

Prethodno radno iskustvo je prednost.
Spisak studenata čije će prijave na osnovu navedenih kriterijuma biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, biće objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH nakon izvršene selekcije.
Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi ARZ BiH.
Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu FB – Informationsblatt, a za dodatna objašnjenja se mogu obratiti i ARZ BiH.

Krajnji rok za apliciranje na Javni poziv je 22. mart 2021. godine.

Više informacija na:

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5245&langTag=sr-SP-Cyrl

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.