Skip to main content

Kancelarija prorektora za nastavu

 

Prof. dr Katarina Rajković

Prof. dr Katarina Rajković, prorektor za nastavu

Kontakti:

tel:+387 55 355 510

e-mail: prorektor.nastava@ubn.rs.ba

Shodno članovima Statuta Univerziteta „Bijeljina“ prorektor za nastavu obavlja sledeće djelatnosti:

  • zamjenjuje rektora u njegovom odsustvu,
  • pomaže rektoru u koordinaciji i objedinjavanju održavanja nastave,
  • stara se o organizacionim i tehničkim uslovima nastave,
  • koordinira sa studentskom službom, studentima, nastavnicima i saradnicima,
  • preduzima mjere radi sprovođenja odluka Senata Univerziteta u vezi sa nastavom,
  • rješava konkretne zahtjeve studenata u vezi sa nastavom, a za koje nisu nadležni rektor i Senat Univerziteta,
  • vrši i druge poslove za koje ga ovlasti rektor.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.